Skip to main content

Full text of "Separatie en Doleantie"

See other formats


Separatie 


EN 


Doleantie 


ItüüU 


D".  A. "l^UYPER. 


AMSTERDAM 


J. A. WOK M SER. 


1890. 


I. 


DE   GEÏNSTITUEERDE   KERK  IX  HAAR  ONTSTAAN,  VOORTBESTAAN 
EN   REFORMATIE. 

Nog niet aller inzicht in de kerkrechtelijke gevolgen der 
Doleantie is tot genoegzame helderheid gekomen. Dit geldt 
zelfs ten deele van hen, die zelven in Doleantie gingen; en, naar 
hieruit valt af te leiden, in nog sterker mate van diegenen, 
die de Doleantie óf tegen- óf er bui/efistiian. 

Dit gaf aanleiding, dat ik herhaaldelijk wierd aangezocht, 
om de kerkrechtelijke gevolgen der Doleantie eens opzettelijk 
in het licht der Gereformeerde beginselen imn kerkrecht ie ^Isl&ïsqxï. 
Niet mijn opinie wierd gevraagd; want gelukkig liggen de 
dagen der valsche subjectiviteit, toen men in alles op persoonlijk 
inzicht dreef, voorgoed achter ons. Het zich „verwonderen over 
de personen* hebben de kerken, Gode zy dank, afgeleerd. Maar 
raen had de goedheid te onderstellen, dat ik misschien in 
staat zou zijn, de kerkrechtelijke beginselen, die hier den 
doorslag moeten geven, uit het bloeitijdperk van het Calvinisme 
op te sporen, en de gevolgen aan te wijzen, die hieruit voor 
de beoordeeling der jongste Doleantie voortvloeien. Vooral een 
advies op de voorloopige Synode te Leeuwarden geïmprovi- 
seerd, en dat sommigen wel wat vreemd in de ooren klonk, 
deed de begeerte naar een advies op schrift toenemen; en nu 
ik, eer de lessen aan de Vrije Universiteit hervat worden, nog 
een paar vrije dagen had, wilde ik daarom trachten, aan dit 
kenbaar gemaakt verlangen, natuurlijk ook met het oog op 
de Separatie, te voldoen. 

En dan begin ik met de schijnbaar onnoozele, maar toch 
inderdaad zoo uiterst gewichtige ojnnerking, waarmede Professor 
Gijsbert Voetius de behandeling zijner Politica Ecclesia stica 
heeft ingeleid, t. w. dat het kerkrecht nooit over de onzichtbare 
kerk  handelt,  maar  altoos  en  uitsluitend  over de zichtbare. 


INLEIDING. 


(Vol. I }). 1 en p. 11). „Nos, zoo verklaart hij, in Politica 
Ecclesiastica non consideramus Ecclesiam secundum statuni 
niysticum, sed secundum statura externum et secundum forniani 
collectionis visibilis''; d. w. z. : „In onze kerkrechtelijke bespre- 
king beschouwen wij de kerk niet vanhaar geestelijk verborgene 
zijde, maar uitsluitend in haar waarneembare gedaante en in 
haar vorm van zichtbare saamverf^adering.* En om alle mis- 
verstand af te snijden, voegt hij er aanstonds bij, dat hij 
onder //zichtbare kerk," of ,/zichtbare saamvergadering" hier 
niet verstaat, hetgeen, ook buiten verband in rechten, van het 
Lichaam van Christus soms te merken valt, maar uitsluitend : 
,/Societas fidelium libere inita ad exercendam communionem 
sanctorum seu ad communicationem mutuam eorum, quae ad 
salutem pertinent;'' wat zeggen wil: //^(?« vereeniging van ge- 
loovigen, die vrijelijk aangegaan is, rnet het doel om de gemeen- 
schap der heiligen ie oefenen, en elkaar onderling mede Ie deelen, 
wat ter zaligheide strekken kan" (pag. 12). De zichtbare kerk, in 
dezen zin opgevat, noemt hij alsnu de ecclesia indituta,w a,t\vij 
gewoonlijk uitdrukken door te spreken van een geïnstitueerde 
kerk of een kerkelijk instituut, en wat men ook kon omschrijven 
als een in elkaar gezette, een geordende kerk, of een kerk die 
onder een bestuur (d. i. kerkeraad) leeft, en leeft naar een overeen- 
gekomen regel. Hiermee is natuurlijk in het minst het bestaan der 
geestelij k-mystieke of onzichtbare kerk niet ontkend, noch ook 
beweerd dat de zichtbare kerk als een apart iets naast de 
onzichtbare staat. Integendeel voor Voetius, en alle goed 
Gereformeerden, is het de ëéne kerk van Christus, die in 
mystieken zin geestelijk bestaat, en door de geïnstitueerde kerken 
een vorm in het zichtbare aanneemt; zoodat de geïnstitueerde 
kerk slechts in zooverre en voor zoolang kerk is, als ze 
metterdaad de geestelijke kerk tot openbaring brengt. Edoch, 
als ge van kerkrecht spreekt, wil Voetius zeggen, hebt ge 
niet met dat geestelijk wezen, als zoodanig, maar uitsluitend met 
dien tot stand gekomen kerk vorm te doen. Wel zijn er ook rechten 
van het Lichaam van Christus, zoo ge die geestelijk opvat; rechten 
van den Koning der kerk op grond van zijn zoenverdiensten, 
en rechten van de leden des Lichaams op de hun toebeschikte 
erfenisse;  maar   <wer   deze  geestelijke  rechten  wordt  in  de 


INLEIDING. 


geloofsleer, niet in de leer van het kerkrecht beslist. Kerk- 
recht handelt uitsluitend van de rechtsverhoudingen, die door 
menschen voor den dienst der kerk in het leven zijn geroepen. 
Niet natuurlijk alsof in collegialen zin de regeling van deze 
rechtsverhoudingen van het goedvinden of de wil keur der 
handelende personen zou afhangen. Verre vandaar zijn de 
handelende personen bij het institueeren van een kerk stren- 
gelijk getjonden aan Gods Woord, en kunnen ze hun bevoegd- 
heid tot handelen slechts aan een macht'Kjhuj van den Koning 
der kerk ontleenen. INIaar overmits noch de uitlegging van 
Gods Woord, noch de geestelijke keur van de verhouding tus- 
schen Christus en zijn leden, onder het kerkrecht thuis hoort, 
is Voetius' hoofdstelling metterdaad onbetwistbaar, dat het 
kerkrecht alleen kan en mag beslissen over de zkhthare kerk, 
gelijk die geïnstitueerd wordt of is. Ook dit laatste: gelijk 
die geïnstitueerd is, moet er bij. Immers het aanzijn en be- 
staan van het Lichaam van Christus kan ook zonder dat in 
eenige stad of in eenig dorp wel merkbaar zijn, zoodat de kerk 
van Christus er zichtbaar wierd. Zoo b.v., als een paar Christe- 
lijke huisgezinnen naar een Turksche of Heidensche stad ver- 
huizen, en daar openlijk voor hun Christelijke belijdenis uit- 
komen, ja, zelfs aan hun mede-inwoners het Evangelie bekend 
maken, dan is er zeer zeker in die plaats iets van het Lichaam 
van Christus te merken, en is dit dus zichtbaar geworden. 
Maar zoolang deze gezinnen niet tot de stichting of oprichting 
van een uitwendig kerkverband overgaan, is er in die plaats 
toch geen kerk f or/// at ie ; en, omdat er geen kerkelijk instituut 
is, kan er uit dien hoofde ook van kerkrecht nog geen sprake 
wezen. Wil men dus zelf niet ter prooi worden aan eindelooze 
begripsverwarring, en er anderen niet in verwikkelen, dan dient 
bij het bespreken van de kerkrechtelijke gevolgen der Separatie 
en Doleantie aan al wat niet de geïnstitueerde kerk raakt het 
zwijgen opgelegd, en met strenge begripsbeperking uitsluitend 
van de Ecclesiae, institulae gehandeld. Vooral bij elk debat over 
dit vraagstuk kan dit niet stipt genoeg in het oo<r worden ge- 
houden. Anders moet elke gedachtenwis-seling haar doel missen ; 
eenvoudig omdat de één dan gedurig over iets anders spreekt 
dan de ander ouder dat sprekeu  verstaat. 


6 HET  HOÜMSCHE  STELSEL. 

Het verwijt, dat men op die wijs ongeenielijk zou worden, 
schrikkc daarbij niemand af. F.er omgekeerd leidt het //('^«/^/ï/X'e 
juist schade, indien ge de ordinantiën Gods niet eerbie- 
digt, waardoor ook op kerkelijk terrein onderscheid is gemaakt 
tusschen de ziel der kerk, als we ons zoo mogen uitdrukken, 
en haar lidiaam. 

Maar bovendien, ge kunt de door Voetius gemaakte beper- 
king niet wraken, zonder ongemerkt op de lijn van Home te 
komen. Vergeet toch nooit, dat in de onderscheiding tusschen 
de onzichtbare binnenzijde en de zichtbare Imitenzijde der kerk 
het principale stuk onzer belijdenis ligt, waarmede onze vade- 
ren tegen Rome zijn opgetreden. 

Rome heeft die onderscheiding niet gemaakt, en toen ze 
gemaakt wierd, die gewraakt. ILaar beweren is juist dat de 
uitwendig-zichtbare kerk zelve het Lichaam van Christus is, 
en dat uit dien hoofde alles wat van het mystieke Lichaam 
van Christus geldt, ook geldt van de kerk van Rome. Van- 
daar dat in Romes kerk de //leeken" evenmin iets te zeggen 
hebben, als wij in den dag der heerlijkheid iets zullen te 
zeggen hebben in de hemelsche kerk. In die hemelsche kerk zal 
Christus onze Koning rechtstreeks alle ding zelf beheerschen, 
en zal er in ons geen andere lust zijn dan om te gehoorzamen 
aan zijn bevel. En zoo nu ook wil de Roomsche kerk, dat 
Christus* stedehouder op aarde rechtstreeks heel zijn kerk be- 
heerschen zal, en dat de leden van het lichaam der kerk zijn 
stem onvoorwaardelijk volgen zullen. Deswege bepaalt Rome 
den kring harer kerk niet door de belijdenis, maar door een 
geestelijk sacrament, en houdt staande dat alle door haar^elve of door 
anderen ffedoopfoi rechtens onder de heerschappij van Christus' ste- 
dehouder vallen. En in verband hiermee moet de Roomsche kerk 
dan ook op het bezit van dwingende macht bedacht zijn; zoodat de 
Inirgerlijke Overheid, indien het Roomsche systema streng princi- 
pieel wierd doorgevoerd, alle verzet van de gedoopten tegen den ste- 
dehouder van Christus zou moeten straffen. Heel dit stelsel sluit dan 
ook volkomen. Is het waar, dat de zichtbare kerk zelve het 
mystieke Lichaam van Christus is; en dat Christus op aarde 
een stedehouder heeft, die in zijn nainn doet, wat hij zelf zou 
doen; dan is ell.e inmenging van de leokcn in kerkelijke zaken 


IIET  GEREFORMEERDE  STELSEL. 


eenvoudi»^ ongerijmd, en elk verzet tegen Christus' stedehouder 
sciiending van Christus' eigen majesteit. Daarom moest de on- 
feilbaarheid van den Paus dan ook wel als sluitsteen in dit stelsel 
worden ingevoegd; en verklaart zich de bekoring, die dit Room- 
sche stelsel op veler geest uitoefent, gereedelijk daaruit, dat 
het een misplaatste anticipatie is op hetgeen in de hemelsche kerk 
metterdaad ten deele reeds nu bestaat, en eens algemeen zal zijn. 

Eerst door de droeve uitkomst zijn dan ook in de 16de eeuw 
veler  oogen voor de onh()udb;iarheid van dit Koomsche stelsel 
opengegaan, en niet dan empirisch zijn de vaderen uit dit tijdperk 
er toe gekomen, om, tegen dit Koomsche stelsel, uit Gods Woord 
een ander stelsel over te plaatsen. Bij het ontwerpen nu van dit 
andere stelsel hebben ze in Gods "Woord op twee onderscheidingen 
gewezen ; vooreerst op het sterk in het oog springende onder- 
scheid tusschen de kerk onder het Oude en de kerk onder het 
Nieuwe  Verbond;  en ten andere op hetgeen omtrent de kerk 
als het  mystieke Lichaam van Christus werd geopenbaard, en 
hetgeen  feitelijk  medegedeeld  werd  omtrent  de stichting en 
het  bestuur  der  gestichte  plaatselijke  kerken.  Beide  malen 
rustte h. i. deze onderscheiding op de door God gekozen manier, 
om zich aan ons menschen te openbaren. Hun bleek dat deze 
wijze van openbaring niet altoos dezelfde was. Op andere wijze 
openbaarde  God  zijn  wil onder Tsraël, en op andere wijze in 
Christus en zijn heilige apostelen.   Maar nog grooter was het 
onderscheid  tusschen  deze beide rechtstreeksche openbaringen 
en de wijze waarop God, na het uitsterven  van het apostolaat, 
zijn  wil aan zijn kork te kennen gaf.   Na het uitsterven der 
heilige  apostelen  toch  houdt  wat  wij gemeenlijk noemen de 
bijzondere  openbaring op ;  geeft God zijn wil niet meer recht- 
sfreeks  te  kennen ;  en is de kerk voortaan gebonden aan het 
geschreven Woord, verzeld van de leiding des Heiligen Geestes; 
eene leiding die niet meer ottmidtJcIlIjk werkt, maar slechts mid- 
dellijk door het denken en doen van feilljare menschen. Ze be- 
weerden daarom niet, dat het niet anders had kunnen zijn. Op 
zich zelf liet het zich zeer wel denken, dat de Urim en Tumim nóg 
hun orakelen gaven; dat er nóg profeten waren die //goddelijko 
antwoorden*  konden  geven ;   of   dat  er  alle  eeuwen  door 


IIET  GEREFORMEEllDE  STELSEL. 


apostelen waren gebleven, die onfeilbaar leeren en vermanen 
konden. En ware dit zoo, natuurlijk zouden we ons dan te 
onderwerpen hebben. Maar ze hielden staande, dat alzoo Gods 
bestel blijkbaar niel is; want dat noch door den Christus noch 
door de aposteleu zulk een toestand ons is aangekondigd, 
en dat feitelijk zulke apostelen en profeten er niet zijn. Matigt 
zich nu echter de kerk, hoewel ze slechts feilbaar en middellijk kan 
werken, toch het recht aan, om een onfeilbare en owmiddellyke 
goddelijke uitspraak te geven, dan ontstaat hierdoor een on- 
draaglijke geestelijke tirannie van den eenen feilbaren mensch 
over den anderen ; en het is tegen deze geesielijke iirannie over 
de conscienficn dat onze vaderen in de \Q^^ eeuw hun stelsel 
van de ^Vrijheid eens Christenmenschen/' d. i. de Libertas 
Chrisiiana, hebben overgezet. Niet om te beweren dat een 
Christenmensch vrij van God was. Integendeel, aan het onfeil- 
baar gezag van de profeten en apostelen bonden zij de con- 
scientiën zoo sterk mogelijk ; maar ze maakten los eiken band, 
waardoor de conscientie, niet aan het toezenUjk onfeilbaar 
Woord van God gebonden, maar in het gepretendeerd onfeilbaar 
gezag van een feilbaar mensch verstrikt lag. 

Hiermee nu was hun stelsel van kerkrecht vanzelf gegeven. 
Waren er noch onfeilbare personen noch onfeilbare ambten, 
dan kon Christus zijn koninklijke macht over zijn kerk niet 
anders uitoefenen dan door zijn onvergankelijk Woord in de Heilige 
Schrift, en door de leiding van zijn Heiligen Geest in de mensche- 
lijke personen; en dan ^«0(?*^ er wel onderscheid gemaakt tusschen 
hetgeen onfeilbaar en onmiddellijk door Christus gewerkt wierd 
in het geestelijk-m3^stieke Lichaam, en hetgeen /V/Vi^/r/y en slechts 
middellijk tot stand kwam in de zichtbare kerk op aarde. Dan 
was dat geestelij k-mystieke Lichaam één en ondeelbaar, zonder 
vlek en zonder rimpel heilig; maar dan kon dit Lichaam zicht- 
baar in de menschelijke verhoudingen niet anders optreden, dau 
gedeeld naar plaats en tijd, en behept met de gevolgen van 
menschelijke feilbaarheid en onheiligheid. Dit laatste voelt men 
terstond aan de kerkelijke titclit, die, in het geestelij k-heilig 
Lichaam des Heeren uit den aard der zaak ondenkbaar, van de 
zichtbare openbaring der kerk onafscheidelijk is. 


JIET  ONTSTAAN  DER  GEÏNSTITUEERDE  KERK. 9 

Dit nu maakte dat voor Voetius, en alle schrijvers over Ge- 
reformeerd kerkrecht, het uitgangspunt steeds in de vraag lag: 
II Hoe wordi eene plaatselijke kerk, in een stad of dorp, waar Chrishis^ 
kerk zichihaar begint te worden, geplant of geïnstitueerd ?" En dan 
luidt aller antwoord steeds en eenpariglijk : Door een wilsdaad 
van de belijders des Heeren, krachtens door Christus hun ver- 
leende bevoegdheid, in gehoorzaamheid aan zijn  Woord. 

Let op elk dezer drie. 

Door een wihdaad der belijders. Niet dus door een kerk van 
buiten af; noch door hetgeen een classis doet ; en ook niet 
door hetgeen een van elders gezonden dienaar des Woords 
verricht. Want wel is zulk een hulp en leiding gcwenscht; komt 
ze in den regel voor ; en is het plichtmatig, die te gebruiken, 
zoo ze te verkrijgen is ; maar ze is op zichzelf niet onmis- 
baar ; en, ook waar ze te stade komt, is en blijft ze bijkomstig, 
en is nooit de grondslag, waarop de nieuw te formeeren kerk 
rust. 

Die grondslag is en blijft in rechten eeniglijk de vrije wilsdaad 
der handelende personen uit die stad of uit dat dorp zelf. 

Dit echter zou zonder meer tot Pelagianisme, en diensvolgens 
tot het Collegiale kerkrecht leiden, zoo deze wilsdaad niet nader 
bepaald wierd. Daarom nu wierd er bijgevoegd, dat deze per- 
sonen d;in alleen tot deze wilsdaad bekwaam zijn, zoo ze han- 
delen qualitate qua, d. w. z. als belijders dés Heeren, die eeniglijk 
aan die belijdenis de Ijcvoegdheid ontleenen, om in naam van 
Koning Jezus tot de stichting van een kerk, die zijns wezen 
zal, over te gaan. 

En in de derde plaats moet de ernst van deze bedoeling 
daaruit blijken, dat ze met hun wil een daad volbrengen, die 
niet wortelt in hun eigen goedvinden, maar die geschiedt uit 
en in gehoorzaamheid aan het Woord van hun Koning. Zoo 
stichten ze dan een kerk, niet omdat zij zelven dit practisch 
gewenscht vinden, maar omdat Gods Woord dit aan de belijders 
des Heeren gelast ; en ze stichten deze kerk niet op de wijs, 
die knn het profijtelij kst dunkt, maar gelijk de Heere dit in zijn 
Woord Ijeveelt. 

Hun wilsdaad is dus zoo gebonden mogelijk tegenover den 
Christus  en  laat  van  dien kant geen de minste vrijheid toe; 


10 HET  ONTSTAAN  DER  GEÏNSTITUEEKÜE  KERK. 

niiiar is anderzijds zoo vrij mogeUjk tbii opzichte van derdenen 
van elkander. Van geen mensch laten ze zich een kerk door dwang 
opleggen, en met geen mensch treden ze anders dan uit vrije 
overtuiging in kerkelijke gemeenschap. God de Heere heeft ab- 
solutelijk over hen te gebieden, en wee hunner zoo ze bij deze 
daad van kerkstichting ook maar een haarbreed van zijn wil 
afwijken. Daarmee schonden ze zijn heilig recht, en die schen- 
ding zou Hij wreken. Maar als er eenig mensch opstaat, die 
kerkelijk eenig recht op hen beweert te hebben, dan kan zulk 
een, hij zij in het ambt of buiten het ambt, dit zijn recht 
nooit kerkrechtelijk op een anderen grondslag laten gelden, 
dan krachtens deze hun eigen wilskeus. Al spreekt het dus 
vanzelf, dat de ambten hun geestelijke macht niet aan eenig 
mensch, maar alleen aan den Christus ontleenen, toch aarzelt 
Voetius geen oogenblik te verklaren, dat in rechten het ambt 
op niemand vat heeft dan die zich onder dit ambt gesteld heeft, 
ja dat de ambtsdragers hun rechten alleen kunnen uitoefenen, 
krachtens opdracht van de vergadering der geloovigen. ') 

Vraagt men dan ook waar de kerkelijke macht, of de poledaa 
ecclesinslica berust, dan zal een goed Gereformeerde op kerk- 
rechtelijk terrein nooit antwoorden : //Bij de amhtsdrugerfs" , en 
ook niet: //bij Christus"-, maar zijn antwoord zal luiden : Door 
Christus is deze posfesfas ecclesiasüca in de vergadering der ge- 
loovigen gelegd en van daar klimt ze op. Voetius bewijst dit 
wiskunstig zeker door er aan te herinneren, dat een kerk denk- 
baar is, die, in een tijd van epidemie of oorlog, op zeker oogen- 


*) Antecessores ab Ecclesia constituti sunt, ut nomine Ecclesiae ec- 
clesiasüca curent, ita ut in illis Ecclesia sua curare dicenda sit. [De 
voorgangers zijn door de kerk aangesteld, opdat zij in naam der kerk 
de kerkelijke aangelegenheden zouden bezorgen, en dat in dien zin, dat 
de kerk gezegd kan worden, in hen, zelve haar eigen zaken te beschikken.] 
(Vol. I. p. 28) En:" Eist libertas tam in ortu quam in actu, ut libere 
.scil. in prima Ecclesiae collectione, aut in collectae continuatione per 
novorum membrorum rcceptionem, consensum suum quisque declaret et 
confoederationem ineat; non vero coiicte. [Deze vrijheid geldt bij het 
ontstaiin niet alleen, maar ook bij het voortbestaan der kerk, zoo 
dat niet alleen bij het eerste stichten eener kerk, maar ook bij de voort- 
zetting van een reeds gestichte kerk door de aanneming van nieuwe 
leden, een iegelijk zijn confessie en stipulatien vrijelijk te doen heeft; 
en nooit gedwongen.]  (p. 10.) 


HET  ONTSTAAN  DER  GEÏNSTIT.L'EEIIÜE  KERK. 1 l 

blik van ui baar ambtsdragers beroofd werd, en die desniette- 
min geen oogfiiblik op zou KoiuU'n eene kerk te zijn, en dus 
t)ok de kerkelijke maclit, die aan e<n kerk toekomt, in zicb 
zou blijven dragen {[). 20). En al is bet, wat bet andere punt 
betreft, volkomen wa;ir, dat alle macht over de kerk ?'« 
Chrl-shin, als haar van God gezalfden koning, berust, zoo mag 
toch nooit voorbijgezien, dat het kerkrecht deze macht op 
aarde moet kunnen aanwijzen, en dat ze op aarde door Christus 
in menschen moet zijn gelegil. 

De eenig goede voorstelling van het ontstaan of opkomen eener 
geïnstitueerde plaatselijke kerk is alzoo deze : In een stad of dorp, 
waar dusver de Christus niet gekend was, worden eenige inwoners 
door aanraking met Christt- nen van elders tot den Christus be- 
keerd. Of dit slechts een uitwendige bekeering is, dan wel de 
vrucht van een geestelijk genadewerk, is eene vraag die wel 
hoogst belangrijk is, maar voor het kerkrecht niets afdoet ; 
overmits kerkrechtelijk nooit kan worden uitgemaakt, hoe het 
inwendig in iemands hart staat. De iniimis non ludicat Ecclesia, 
d. w. z. een kerk kan niet oordeelen over de innerlijke gesteld- 
heid des harten. We houden ons dus aan het uitwendige feit, 
dat er in zulk een stad of dorp mannen zijn opgestaan, die 
betuigen, dat ze zich aan Jezus als hun Koning onderwerpen. 
Hieruit nu vloeit rechtstreeks voor deze personen de verplich- 
ting voort, om met elkander in overleg te treden, en om zulk een 
forme van kerk in het leven te roepen, dat de dienst des 
Woords en der Sacramenten kunne worden opgericht, de gemeen- 
schap der heiligen geoefend en de onderlinge tucht in werking 
kunne treden. Wie iiiertoe den eersten stap doet is onverschillig; 
maar is de eerste stap gedaan, dan zijn zoodanige personen 
verplicht bij hun kerkstichting het advies en de hulpe in te 
roepen van een naastbij gelegen reeds bestaande kerk. Is deze hulp 
niet te verkrijgen, dan handelen zij zinidfr deze hulpe. Kan ze 
daarentegen verkregen \vor<len, dan is het hun plicht hun eigen 
kerk zoo te formeeren, dat ze van meet af voorbereid worde 
op de saam werking met andere kerken. Doch met of zonder 
hulpe, de handelende en beslissende personen blijven de nieuwe 
belijders te dier plaatse ; door hun stem wordt de belijdenis 
aanvaard,   waarop  ze  zirb  vereenigf'n ; door Iiun .-tem  wordt 


12 HET  ONTSTAAN'  DEll  GEÏNSTITUEERDE  KERK. 

de ordening aangenomen, die voor hun kerk gelden zal ; en 
door hun stem worden de mannen aangewezen, die in het ambt 
zullen optreden. Door deze daad verbinden deze personen zich 
tegenover elkander en tegenover de door hen verkozen mannen. 
Want wel waren ze reeds verbonden door een geestelijken on- 
zichtbaren band in Christus en door onderlinge kennismaking, 
maar hun verbintenis in kerkelijken rechte ontstaat eerst door 
hun saauitreding en de stipulatiën of bedingen, waarop deze 
saamtreding tot kerkformatie plaats had. *) 

Is nu eenmaal op die wijs de kerk te dier plaatse gesticht, 
dan rust op deze kerk de verplichting, om onverwijld in ver- 
binding te treden met de genabuurde kerken. Van Godswege 
staat het niet in haar believen, dit te doen of natelaten. Zij 
moet, althans voorzooveel andere kerken zich hiertoe leenen willen. 
Maar het verband in rechten tusschen kerk en kerk ontstaat 
toch eerst door een wilsdaad én van de nieuw geformeerde én 
van de reeds bestaande kerken. Want wel bestond die band 
organisch reeds doordien beide kerken openbaringen zijn van 
het ééne Lichaam van Christus ; maar in menschelijken rechte 
komt deze band eerst uit en begint hij eerst rechtsgeldig te 
werken van het oogenblik af, dat de nieuw geformeerde kerk 
desaangaande niet de andere zij overeengekomen. Op dit 
in rechten, en wel in kerkelijken rechte, kan hierbij niet genoeg 
de nadruk worden gelegd ; want geestelijk ligt alles vast in 
Christus, lid aan lid en kerk aan kerk, en is niemand vrij om 
zich niet of wel te verbinden ; maar in kerkelijken rechte 
werkt deze band eerst doordat ze overeenkomen. Geestelijk 
dus noch wilsdaad, noch contract, noch stipulatiën ; maar in 
kerkelijke rechten zonder wilsdaad, contract en stipulatiën, 
noch kerkvorui, noch kerkbestuur, noch kerkenordening, noch 
kerkverband. 

Deze  oorsprong,  dit ontstaan van een plaatselijke kerk als 


^) Non est ergo Ecclesia instituta visibilis numerus aliquis fidelium et 
fidom profitentiuin, qui absque tali unione et communione. et quidem 
explicita, alicubi commoratur. [Zeker zichtbaar aantal geloovigen, dat 
belijdenis des goloofs doet, maar zonder zoodanige, en dat wel uitdrukke- 
lijke vereeniging en verbinding, ergens vertoeft, vormt daarom nog 
geen geïnstitueerde kerk.] Voiciifs.  Po}. Eed. Vol. I. p. 14. 


HET  VOORTBESTAAN  DER  GEÏNSTITUEERDE  KERK. 13 

kerkelijk instituut moest daarom zoo breedvoerig uiteen worden 
gezet, omdat de regel voor hef ontslaan van een geïnstitueerde 
kerk uiteraard geheel haar verder verloop, ook l)ij reformatie 
van het instituut, beheerscht. De wortel beslist voor den groei 
van den boom en voor de wijze, om, bij schade die aan den 
stam wierd toegebracht, den gezonden groei te herstellen. Staat 
dus eenmaal dit uitgangspunt vast, dan kost het niet de minste 
moeite, om hieruit logisch alle verdere conclusiën af te leiden. 


En dan is de eerste vraag, die bij het kerkelijk instituut 
rijst, deze .  Op welke wijze vernieuwt dit instituut zich in zijn leden? 

Ook op deze vraag is tweeërlei antwoord gegeven, het ééne door 
Rome, het andere door het C-alvinisme. Rome zegt : Boor den 
heiligen JJoop als zoodanig ; het Calvinisme : Door heUjdenis en 
stipulatiiin, hetzij explicite, hetzij implicite in den Doop. 
Wel zijn beiden het er over eens, dat in het bestaande insti- 
tuut nieuwe bekeerlingen uit de Heidenen of Turken alleen 
door of na Doop op belijdenis kunnen worden aangenomen ; maar 
zoodra er sprake is van het zich vernieuwen in het tweede ge- 
slacht of hot opnemen van Christenen die van elders komen, 
gaan beider voorstellingen geheel uiteen. Rome leert, dat men 
niet gedoopt wordt op onderstelling van voorafgaande weder- 
geboorte, maar dat men wedergeboren wordt door den Doop, 
en alzoo door den Doop lid der kerk van Christus en dus 
ook van de uitwendige kerk wordt ; op grond waarvan Rome 
dan ook staande houdt, dat elk gedoopte als zoodanig ook 
in vollen zin lid van de geïnstitueerde kerk is, en dat alzoo elk 
gedoopte die van elders komt, reeds als zoodanig lid uitmaakt van 
de kerk in do plaats of wijk zijner nieuwe woning. Het (^alvinisme 
daarentegen ontkent dit beweren, en stelt er tegenover, wat de 
van elders komenden betreft, dat deze zich als candidaat-leden 
der geformeerde kerk moeten aatinielden : dat de geformeerde 
kerk om over hun toetreding te oordeelen óf een eisen 
onderzoek instelt óf oj) het getuigenis van andere kerken ai- 
gaat; dat zij dus rechtens bevoegd is de toetreding te weigeren ; 
en dat, zoo ze deze toestaat, de toetreding plaats heeft op 
de   belijdenis   en  stipulatiön,  die  hetzij   bij  getuigschrift ot 


14 HET  VOORTBESTAAN  DEK  OEÏNSIITUEERDE  KERK. 

opeulijk plaats hebben, al naar de regelen die bij het kerk- 
verband zijn vastgesteld. ') Natuurlijk erkent ook de Calvinist 
wel, dat wie naar elders verhuist, zich van Godswege aan de 
kerk te dier plaatse moet aansluiten ; en evenzoo dat de kerk 
te dier plaatse van Godswege gehouden is, hem aan te nemen, 
zoo hij zuiverlijk belijdt; maar in kerk elijken rechte gesproken 
kan noch het zich aanmeldend lid aan de kerk noch de 
kerk aan het zich aanmeldend lid geweld aandoen; en hun 
wederzijdsch verband in rechten ontstaat alzoo eerst door de 
aan te gane  stipulatiën. 

En ditzelfde standpunt nu neemt Voetius en het Gerefor- 
meerde kerkrecht ook ten opzichte van de gedoopten in. Onze 
kerken doopen niet als konden zij door den Doop iemand weder- 
baren, maar in de onderstelling dat de doopeling vooraf weder- 
geboren is. Waar men dat niet onderstelt, mag niet gedoopt 
worden. Elke doopeling, ook het kleinste kind, wordt dus niet 
gedoopt, om hem daardoor eerst in het Lichaam van Christus 
in te lijven, maar als zijnde een lidmaat van Christus, d. w. z. 
als zijnde een lid van zijn mystiek-geestelijk Lichaam. 

Hieruit volgt intusschen nog volstrekt niet, dat hy daarom 
reeds door zijn Doop lid der geïnstitueerde kerk in den geioo- 
nen zin des woords zou zijn. Wel heeft hij in die geïnstitueerde 
kerk, zoo hij uit ,/geloovige^' ouders geboren is, zijne plaats, maar 
niet uit zijn eigen hoofde en nog alleen uit hoofde van zijne 
ouders. De ouders toch zijn, op grond van Gods Woord, kerk- 
rechtelijk met de overige geloovigen overeengekomen, dat 
hunne kinderen in de geïnstitueerde kerk zouden mederekenen, 
als de zoodanigen voor wie de kerk zorge had te dragen ; maar 
zelfstandige rechten uitoefenen kunnen de gedoopten, als zooda- 
nig, in de geïnstitueerde kerk nog volstrekt niet. Ze zijn, zoo als 
Voetius ze noemt, memhra incompJeta d. i. onvolgroeide leden der 
kerk. Hij, zoowel als alle goede schrijvers over Gereformeerd 
kerkrecht, ontkent dan ook ten stelligste, dat ze virtmliier reeds 
door hun Doop genoegzaam ,/beleden" zouden hebben, gelijk Rome 


1) Ecclesia cogi nou potest, ut in coinuiuuionem admittat, quem iustis 
de causis non admittendum iudicat. [Een kerk kan uiet gedwongen 
worden, om in haar gemeenschap op te nemen, iemand omtrent wien ze 
op goede gronden oordeelt dat hij niet kan toegelaten.] (Ib. Vol.l,p. i9> 


HET  VOORTBESTAAN  DER  GEÏNSTITUEERDE  KEKK. 15 

dit uitdrukt. Neen, ook de gedoopte kinderen kunnen eerst later 
door eigen wilsdaad tot belijdenis en het aangaan van die onmis- 
bare stipulatiën komen, waardoor ze alsdan eerst in vollen zin, per- 
soonlijk, als leden, der geïnslihieerde kerk optreden '). In rechten 
definitief verbonden zijn ze door hun Doop nog niet; kerkrechtelijk 
verbinden ze zich eerst persoonlijk door het doen van openbare 
belijdenis en het aangaan van de noodige stipulatiën. Feitelijk 
vallen ze uit eigen hoofde eerst onder de tucht, als ze door 
die eigen stipulatiën zich aan die tucht onderworpen hebben '-). 
Kort saamgevat kan men dus zeggen : Jhor wedevf/ehourle-vfev- 
den ze ingelijfd in het mystieke Lichaam van Christus; niet 
in de zichtbare noch in de geïnstitueerde kerk. /)oor ^/(?« 7*^/%^» 
Doop werden zij openbaar niet in de onzichtbare kerk, 
maar als behoorende tot de zichtbare, algemeene Christe- 
lijke kerk op aarde; en eerst door helijdenis en Hipnlafie 
worden ze, als zijnde leden der onzichtbare kerk, en als ge- 
doopten, nu ook toegelaten tot het volle genot van de leden der 
geïnstitueerde kerk. Wel hebben de gedoopten, kraclitens hun 
plicht tot gehoorzaamheid aan hun ouders, den plicht om zich 
aan de zorge der kerk te onderwerpen, en heeft de geïnsti- 
tueerde kerk, krachtens de gemaakte stipulatiën, den plicht om 
ook voor de gedoopten te zorgen ; maar zelfverworven rechien 
heeft de gedoopte als zoodanig kerkelijk niet, en de kerk heeft 
over hem persoonlijk en uit eigen hoofde in rechten geene be- 
voegdheid. Dit gaat zoover dat ons Doopformulier dan ook 
uitdrukkelijk bepaalt dat de plicht, om de gedoopten in de 
Christelijke  leer  te  onderwijzen,  op de ouders en niet in de 

') No9 statuimus.. non admitti implicitam professionem ac confoe- 
derationem in Baptismo tanquam sufficientem ad hoc ut quis Coenae 
Domini et completae communionis Ecclesiasticae particeps sit. (Wij zijn 
van oordeel, dat cene bedekte belijdenis en stipulatie in den Doop 
niet toereikend is, om iemand toeganj? tot het Avondmaal te verleenen 
of in te lijven in de volle gemeenschap der kerk.) (p. 30.) 

») Op bl. 30veroordeelt Voetius de meening: „disciplinam ecclesiasticam 
ctiam ad omnes adultos, quamvis a religionis professione et Ecclesiae 
coramunione alienos extendendam esse, \ani\uam ad menibra Ecclesiae, 
qnod scil, in infantia buplizati cssenl. [D. i.de meening, al.sot'de kerkelijke 
tucbfzich ook zou uitstrekken tot die volwassenen, die vervreemd zijn van 
de Christelijke professie en het kerkelijke leven, alsof ze, enkel wijl ze 
in hun jt'ugd gedoopt zijn. reeds daarom leden der kerk waren.] 


16 HET  VOOKTBESTAAX  DER  GEÏNSTITUEEKDE  KERK. 

eerste plaats op haar rust. Nu kunnen de ouders bij hun kerkelyke 
stipulatiën wel de hulp der dienaren hierbij bedingen, maar 
de kerkrechtelijke band tusschen de gedoopten en de dienaren 
loopt dan toch altoos ocer de ouders, en werkt nooit rechtstreeks. 
Doopleden, die burgerlijk als meerderjarig gelden, zijn uit dien 
hoofde kerkrechtelijk onbestaanbaar, en kunnen nooit een zelfüan- 
dige positie in de kerk als instituut erlangen. Slechts kunnen ze, 
als zijnde tot hun jaren gekomen, door feitelijk de autoriteit van 
den kerkeraad te erkennen, geacht worden zich als //kerkelijk nog 
onmondigen'i aan zekere kerkelijke voogdij iQ hebben onderworpen. 
Nooit echter kan deze lijdelijke houding iemand ([& volle rechten 
van de gemeenschap geven. Immers het stilzwijgende is hier niet 
voldoende. De wilsdaad moet opzettelijk en openlijk zijn. De 
t/implicita et tacita prof essio et co)ifoederafio," zegt Yoetïus terecht, 
hic non suffi^cit." Een zwijgende en bedekte belijdenis en aan- 
sluitiug is hier niet voldoende (p. 31). 

Om dit duidelijk te maken, merkt hij (blz. 20) op, dat //het 
juiste inzicht in deze quaestie geheel beheerscht wordt door 
de juiste onderscheiding tusschen de ,, voorafgaande icedergeboorte 
en de eerst later volgende daadwerkelijke bekeering" ; en doet 
hij uitkomen, hoe niet alleen Rome, maar ook een vriend van 
Arminius in zijn Biatribe de Disciplina Ecclesiastica ten deze 
de onschriftuurlijke voorstelling bepleit. Waartegen hij dan 
op blz. 30 en 31 aanvoert, dat heel deze voorstelling, als 
kon de kerk iemand, zonder meer, reeds door zijn Doop kerk- 
rechtelijk binden, //indruischt tegen den staat en de conditie 
van het volk van God," overmits iemand alsdan ,/Zon«!er 
vrijwillige en uitdrukkelijke belijdenis van geloof en daad- 
werkelijke bekeering onder het volk zou gerekend worden"; 
en evenzoo naardien //zulk een gewelddadige en gedwon- 
gene kerkelijke gemeenschap strijdt met den aard van het 
geestelijk rijk van den Christus en de vrijheid van de con- 
scieutie"  ^). Zoo noodig als het dus was, om tegenover de val- 

^) Repugnat statui ot conditioni populi Dei, ut absque spontauea et 
exserta actualis conversionisef fidei suae proressione.aliquosiii numerum 
et ordinem suum adscribat. [Het strijdt met de staat en den aard van 
Gods volk, dat het personen in zijn getal opneme en boeke, die nog niet 
tot vrijwillige en {uitdrukkelijke belijdenis van hun daadwerkelijke 
bekeering en geloof gekomen zijn.] 


NAAST  ELKANDER. 17 


vsche beschonwinf^ van den Doop, als stond een te doopen kind 
met een lleidensch kind gelijk, uit ons Doopformulier er aan te 
herinneren, dat de ,^kinderkens der geloovigen" gedoopt worden, 
als „zi)"*'6 lidmaten van Christus," en als zijnde //erfgenamen 
des koninkrijks,* even noodig is het duidelijk te doen uitkomen, 
dat eerst de genieting van het heilig Avondmaal blijk is van 
het volle lidmaatschap der geïnstitueerde kerk, en dat men 
hiertoe niet definitief door geboorte of door beschikking van zijn 
ouders geraakt, maar alleen door vrijwillige en uitdrukkelijke 
belijdenis en stipulatiën. Men lette er dan ook wel op, dat ons (ie- 
reformeerd kerkrecht onder ,/geloovigen" in engeren zin alleen 
dezulken verstaat, die op deze belijdenis en stipulatiën zijn inge- 
gaan en op dien grond tot het heilig Avondmaal zijn toegela- 
ten. Of iemand een vaarachiig geloovige is weet alleen de Ken- 
ner der harten en hij zelf door de verzekering des Heiligen 
Geestes. Daarover heeft de kerk dus kerkrechtelijk nooit een 
oordeel. Spreekt alzoo de kerk kerkrechtelijk van //geloovigen,* 
dan gaat ze uitsluitend op nUu-eiulige kenmerken af, en die 
kenmerken zijn voor haar de toetreding tot de kerk door be- 
lijdenis en stipulatiën. Voetius zegt dan ook op blz. 12 dat naar 
recht in de oude kerk alleen de deelhebbenden aan het heilig 
Avondmaal den titel van //geloovigen" droegen ; zoodat dan ook 
deze alleen, bij de l)ediening van den H. Doo]), in persoon voor ium 
kinderen kunnen opkomen. Het is toch de Doop, die bediend 
wordt aan de ,/kleine kinderkens der geloovigen*; en van deze 
geloovigeu wordt in de tweede doopvraag nogmaals een bevesti- 
ging van hun belijdenis afgevergd. De quacstie staat dus zoo, 
dat wel de kerk verplicht is voor de gedoopten te zorgen, en 
dat wel de gedoopten voor de vierschaar van hun geweten 
gehouden zijn, in de kerk als belijders op te treden ; maar 
dat nochtans in kerkelijkeu rechte de band tusschen het insti- 
tuut en deze volwassen personen voldingend eerst door belijdenis 
en stipulatiën gelegd  wordt. 


Een tweede (piaestie die zich voordoet is de vraag : Of uien in 
sledt'n of dorpen, vnar reeds een geïnstitveerde /:erk he-slaaf, een. 
ficeede gehifiUfueerde kerh nnnnf deze mag oprichten. Op collegiaal 


18 NAAST  ELKANDEH. 


standpunt kan hier geen geschil over rijzen. Is toch de meusche- 
lijke wil, waaruit de wilsdaad der kerkforiuatie voortkomt, door 
niets gebonden, maar Pelagiaausch vrij, dan is er geen enkele 
reden denkbaar, waarom niet allerwegen instituut naast instituut 
zou geplaatst worden. Maar zoo is het op Gereformeerd terrein 
niet. Voor ons is de wil, waaruit de kerkstichting geboren wordt, 
niet vrij, maar gebonden aan Gods Woord; en overmits dit Woord 
de gemeenschap der heiligen eischt, mag zeker aantal nieuwe 
belijders, die óf van elders kwamen, óf nieuw bekeerd werden, 
niet tot nieuwe kerkstichting overgaan, zoo er in die stad of 
dat dorp reeds een geïnstitueerde kerk bestaat, maar zijn ze 
gehouden zich daarbij aan te sluiten. Niet, dit springt in het 
oog, alsof eenige uitwendige macht hen daartoe dwingen kon, 
noch ook alsof de geïnstitueerde kerk dier plaats formeel eenig 
recht op hen kon doen gelden ; immers recht op hen kan die kerk 
eerst door de stipulatiën ontvangen; maar in dien zin, dat ze van 
Godswege hiertoe gehouden zijn, en zijn recht schenden, zoo 
ze anders handelen. Hierbij echter is natuurlijk ondersteld, dat de 
geïnstitueerde kerk dier plaats goed geïnstitueerd zij , en niets in 
haar stipulatiën hebbe, waartegen de aankomende of nieuw 
bekeerde in zijn conscientie voor God bezwaar gevoele. Want is 
dit het geval, dan wordt hij juist van Godswege in zijn con- 
scientie van die toetreding afgehouden. 

Stel bijvoorbeeld de geïnstitueerde kerk is een Baptistische, 
een Luthersche, een Remonstrantsche of een Anglicaansche, of 
wel ze hebbe, op wat manier ook, in haar belijdenis, eeredienst 
of vorm van regeering, iets wat met de pertinente over- 
tuiging van zulk een persoon of groep strijdt, dan kan dit ver- 
schil voor hem zóó overwegend worden, dat het institueeren 
van een kerk van zuiverder formatie of belijdenis, in zijn 
conscientie, juist door de eere Gods wordt geëischt. Hij kan en 
mag geen ja en amen zeggen op stipulatiën, die met zijn over- 
tuiging in strijd zijn; en mag zich dus ook niet voegen bij een 
kerkfonnatie, die uitdrukkelijk of stilzwijgend iets dergelijks in 
hare stipulatiën eischt of onderstelt. Zoo beslist als onze vaderen 
deswege hetCongregationalistisch stelsel van vrije kerkgroepeering 
afwezen, even stellig erkenden zij hun plicht en handhaafden 
zij  hun  recht,  om  in  elke  stad  en in elk dorp, waar geen 


DE  UriTUEDIXG. 19 


geïnstitueerde kerk bestond, die in belijdenis, eeredienst en 
kerkregeering aan de eischen van Gods Woord voldeed, tot 
de stichting van zulk een betere kerkformatie over te gaan. 


En de derde ((uaestie eindelijk gold de vraag, of iemand, die zich 
door belijdenis en .stipulatie uit eigen hoofde aan eene geïnstitu- 
eerde kerk in rechten verbonden had, de vrijheid behield om c. q. 
den band, die hem aan dit ins/i/md verbond, iveer los (e maken; 
alsook of het kerkelijk instituut de vrijheid behield, om den band 
met zulk een persoon te verbreken, kort gezegd : de quaestie 
der JJissolubilUas, gelijk Voetius het noemt. Ook hierbij nu 
moet scherp onderscheid gemaakt tusschen hetgeen in geestelijken 
en hetgeen in kerkrechtelijkea zin geldt; en dient in de tweede 
plaats onderscheiden tusschen de velerlei oorzaken, die tot losma- 
king van zulk een band nopen. Vertrekt iemand naar een andere 
plaats, dan is hij volkomen vrij, om zijn band, die hem aan de 
plaatselijke kerk bond, los te maken, behoudens zijn verplichting 
in geestelijken zin, om dien elders weer aan te binden. Maar blijft 
hij wonen waar hij woont, en ligt de beweegreden om met 
zijn plaatselijke kerk te breken in hem zelven of in die kerk,^ 
dan i.s hij geestelijk hiertoe niet vrij, tenzij hij in zijn conscientie 
wete dat de handhaving van Gods eer hem hiertoe dwingt. 
Verboden is dus alle breken met zijn kerk om persoonlijke 
geschillen, ter oorzake van tuchtoefening, of met aardsche 
bedoelingen; en geoorloofd kan breking slechts diin zijn bijaldien 
óf hij zelf aan het geloof ontzonk, óf zijn kerk afging van den regel 
van Gods Woord; en wel dit laatste het zij doordat die kerk zich 
feitelijk deformeerde, hetzij doordien hij persoonlijk eerst later 
tot het inzicht kwam, hoe de kerk, waaraan hij zich verbonden 
heeft, in strijd met Gods Woord geformeerd was. Ook dan 
echter mag hij tot die breuke slechts overgaan, nadat vooraf 
alle middelen zijn uitgeput, om de geïnstitueerde kerk, waar- 
toe hij behoort, tot beter inzicht te brengen of met anderer 
hulp te reformeeren. 

Geestelijk is de r^^gel dus eenvoudig deze: Geen breuke tenzij 
Gods Woord of de oprechtheid diteischt. Kcrkrec/itelijk da.ATen- 
tegen is het recht  tot verbreking van het aangegane verband 


20 DE  UIITEEDING. 


in beginsel onbetwist. Iets wat bij onze Calvinisten wel niet 
anders kon gesteld worden, daar hun geheele optreden een 
gevolg was óf van een reformeeren van de Roomsche kerk, óf 
van een breking met het Roomsche instituut. Op dien grond 
verklaarden onze Calvinisten overgang uit de Roomsche, Luther- 
sche of Anglicaansche kerken steeds voor fjeoorloofd. Viel er 
daarentegen sprake van overgang van de eene Gereformeerde kerk 
in de andere, met dien verstande dat deze beide in belijdenis, 
eeredienst en kerkregeering zu.ver waren, dan eischten ze toe- 
stemming van den kerkeraad dien men verliet en gemeen overleg 
met den kerkeraad der kerk, waartoe men wilde overgaan. Zoo bij 
voorbeeld als men van de Nederduiische wilde overgaan tot de 
Waalsche of Schotsche kerk. Maar, hoe voorzichtig men de zaak 
ook overlegde, nooit is in twijfel getrokken, dat een Christen 
formeel vrij was om kerkeUjk over zijn, eigen peri^oo)i ie beschikken; en 
steeds is erkend dat geen kerk het recht had iemand tegen zijn 
wil kerkrechtelijk gebonden te houden. Men mocht iemand die 
scheiden wilde vermanen, raden en met de teederheid der li«fde 
dringen, maar (hciugcu kon men hem nooit. Omdat het instituut 
steunde op vrijwillige stipulatiën, iiioesf ook het recht tot ver- 
breking van den band wel in beginsel erkend worden. 

Omgekeerd kou de geïnstitueerde kerk van haar zijde even- 
min gedwongen worden, iemand als lid te behouden, die de 
stipulatiën verbrak of door zijn schandelijken wandel een 
schandvlek der kerk werd. Ze bezat daarom het recht van den 
ban, mits onder de bedingen waaraan het uitspreken van dien 
ban door Gods Woord gebonden was ; en hoewel deze ban gees- 
telijk de gemeenschap nog niet geheel afsneed, zoodat bijvoor- 
beeld het kind uit zulk een gebannene soms toch tot den Doop 
wierd toegelaten, zoo stond de gebannene nochtans feitelijk //buiten 
de legerplaats/' en kon geen enkel recht in de gemeenschap meer 
uitoefenen. Doch over dit punt behoeft niet uitgeweid. De Dissolu- 
biliias of ontbindbaarheid van den band met de geïnstitueerde kerk 
is in de toenmalige controvers met Rome zoo principieel en 
breedvoerig behandeld, dat een iegelijk, die het goed recht van 
onze Hervormers tegenover het instituut der Roomsche kerk 
erkent, formeel althans een iegelijks recht, om den band met 
zijn kerk los te maken, wel zal moeten toegeven. Slechts geldt 


KEFORMATIE  OP  ROME's  STANDPUNT. 21 

hierbij vooral de apostolische vermaning, //dat een iegelijk iii 
zijn gemoed ten volle verzekerd zij", want wie zonder dat de 
eere Gods of zijner ziele zaligheid hiertoe noopt, breekt met 
de kerk, waarvan hij lid was, spreekt hiermee over die kerk een 
oordeel uit, dat op hem zelven terugslaat, bijaldien niet in den 
hemel ontbonden wordt wat hij ontbindt op aarde. Een rechte 
kerk van Christus zal daarom in gcesfelijken zin deu band met 
wie één van haar leden was, niet dan in het uiterste geval 
als geheel verbroken beschouwen, en steeds op nieuwe be- 
vestiging van dien band bedacht zijn; m.iar kerkrec/ifeiijk 
gesproken moet uiteraard elke geïnstitueerde kerk den band 
in rechten als niet meer bestaande beschouwen, zoodra krach- 
tens een Iti-eede wilsdaad der losmaking de ecrsie wilsdaad der 
„verbinding door sti])ulatie'' verbroken is. Immers kerkrechtelijk 
gesproken, vervalt dan voor elke verbintenis in rechten de 
genoegzame rechtsl)asis. De grondslag waarop de kerkrecli- 
telijke verl)intenis aan het instituut rustte, zonk er onder weg. 


II. 


DK  KEFOIIMAIIK   M LI'  (U'ZlCUT  TOT  DE  GEINSTITUEEHDE  KEKKEN. 

Is nu de, dusver gegevene voorstelling de juiste, dan ligt 
alzoo tusschen het Iloomsche en Gereformeerde kerkrecht deze 
vijfledige tegenstelling: 1" Voor Rome i.s de geestelijk mystieke 
kerk, de zichtbaar wordende kerk en de geïnstitueerde kerk 
één en hetzelfde; volgens het Gereformeerde kerkrecht daaren- 
tegen moet tusschen deze drie scherp onderscheiden worden. 
2ü Volgens Rome wordt in de geïnstitueerde kerk, door het 
anfeilbiiar orgaan der xedes apoüolica, of Apostolische stoel, 
Christus' koningschap rechhlreekx uitgeoefend; terwijl het Ge- 
reformeerde kerkrecht, zulk een onfeilbaar orgaan niet erken- 
nende, de geïnstitueerde kerk ontstaan laat door de aan (ïod.t 
// oord gebonden wilxdaad der belijderK. ',\» Naar Romes voorstel- 
ling wordt men lid der geïnstitueerde kerk door den IfeUigen 
JJoop, en ont!*t:iat alzoo de urolkukerk" ; volgens het Gereformeerde 


22 REFORMATIE  OP   UOMe's  STANDPUNT. 

kerkrecht zijn de membra coinpleta of volgroeide leden, der 
geïnstitueerde kerk niet de gedoopten, maar alleen de belijders 
of geloovigen, zoodat een //Volkskerk" is afgesneden. 4o. In het 
Roomsche stelsel is een gedoopte reeds als zoodanig onder de 
macht der geïnstitueerde kerk; terwijl in het Gereformeerde kerk- 
recht geen macht over een mondig persoon kan uitgeoefend, 
dan op grond van met hem zelf aangegane sl-ipnlaf/ën; ten- 
gevolge waarvan Rome pretendeert over alle gedoopten dwin- 
gende macht te bezitten, terwijl de Gereformeerde kerk de 
//Christelijke vrijheid," d. i. de J/thertas Christiana, harer leden 
eert. En 5" oordeelt Rome, dat geen lid der geïnstitueerde kerk 
ooit den band met haar los kan maken-, terwijl omgekeerd de 
Gereformeerde kerk de ontbindt jaar kei d van dezen hand, zoodra 
de consciëntie in het spel komt, staande houdt. 

Deze principieele tegenstelling nu leidt noodzakelijk tot ge- 
heel tegenovergestelde conclüsiën, zoodra men toekomt aan 
de Reformatie van de geïnstitueerde kerken. Want wel geeft 
men van Roomsche zijde, evengoed als onzerzijds, toe, dat 
de kerk in een toestand kan geraken, en meermalen geraakt 
is, die reformatie noodzakelijk maakte, maar over het doel, de 
grenzen en de uitvoering van zulk een reformatie moest Rome 
wel geheel anders oordeelen dan wij. Immers bij Rome kon nooit 
sprake zijn van een reformatie der geïnstitueerde kerk als zoo- 
danig, omdat dit instituut naar haar overtuiging op onfeilbare 
wijze geconstrueerd was. Er kon nooit sprake zijn van een 
deformatie in de belijdenis, overmits deze belijdenis door een 
onfeilbaar orgaan des Heiligen Geestes was vastgesteld. Er kon 
nooit sprake vallen van een optreden der geloovigen, naardien 
de clerus en niet de leeken voor de kerk verantwoordelijk waren. 
En zoo ook kon er nooit sprake komen van een breken met het 
instituut en het nieuw oprichten van een ander instituut, dewijl 
elk breken met het instituut een zichzelven afsnijden van het 
lichaam van Christus ware, en er naar Komes oordeel geen 
geïnstitueerde plaatselijke kerk in elke stad of dorp was, maar de 
ééne geïnstitueerde kerk van Rome haar afdeelingen bezat over 
heel de wereld. Daarom is het dan ook natuurlijk, dat Rome van 
geene andere reformatie kon of wilde weten, dan wat men noemde : 
een  reformatie  aan  hoofd en leden, d. w. z. een reformatie die 


REFORMATIE  OP  GEREFORMEERD  STANDPUNT. 23 

het heilige huis der kerk liet voor wat het was, en alleen het 
misbruik of de afdwaling in de personen zocht te keer te gaan. 
Denkbeelden .die daiirom thans ook in onze kringen zoo uit- 
nemend verstaan worden, omdat de Protestantsche pleitbezor- 
gers van het Synodaal genootschap nu vier jaren lang niet 
anders deden, dan op hun manier deze Koomsche argumenten 
pasklaar maken voor hun heilig Synodaal huis. 

Maar even natuurlijk was het, dat de belijders der Calvinis- 
tische beginselen, én in de 16'ie én in de 1 7''« én nu weer in 
de lO^le eeuw, omtrent de reformatie der kerken geheel andere 
denkbeelden koesterden. 

Omdat de geïnstitueerde kerk voor hen niel samenviel met 
het Lichaam van Christus, maar het product was van de vils- 
daad van feilbare vtensrhen, moesten ze wel de mogelijkheid 
toegeven, dat de belijdenis, de eeredienst en de regeeringsvorm 
van zulk een geïnstitueerde kerk ook in beginsel van Gods 
Woord kon zijn afgeweken; iets waaruit dan (overmits Gods 
Woord altoos moet gehoorzaamd) rechtstreeks de plicht voort- 
vloeide, om het instituut zelf der kerk zoo te herscheppen of 
nieuw te bouwen, dat het weer aan de eischen van Gods Woord 
voldeed. Naardien ik actief hd der geïnstitueerde kerk ben gewor- 
den, niet door een Doop, die immers buiten mijn weten omging, 
maar door stipulatiën die ik zelf heb aangegaan, ben ik volgens 
(lereformeerd kerkrecht persoonlijk verantwoordelijk voor mijn 
al of niet '/ijn en blijven in zulk een instituut; zoodat ik, 
blijkt zulk een instituut onvatbaar voor reformatie, gehouden 
ben, zulk een instituut te verlaten en bedacht te zijn op de 
formatie van een beter instituut. Overmits het Gereformeerde 
kerkrecht in de geïnstitueerde kerk het ambt doet opkomen uit 
de wilskeuze der leden, rust op die leden de plicht om het 
ambt te reformeeren, zoo de deformatie van dit ambt het wezen 
der kerk ondermijnt. En eindelijk, om reden in het Gerefor- 
meerde kerkrecht de geïnstitueerde ^erk plaatselijk van aard is, en 
een meerdere vergadering in kerkdijken rechte alleen door de wils- 
daad der plaatselijk geïnstitueerde kerken ontstaat, mag een plaat- 
selijke kerk de verantwoordelijkheid voor de reformatie niet op 
de classe of synode schuiven, maar moet ze, zoo classe en 
synode werkeloos blijven, haar band met deze doorsnijden, zelve 


24 KEFORMA.TIE  OP  G£REl'"ORM£EttD  STANDPUNT. 

tot reformatie overgaan, en na gereformeerd te zijn, nieuw 
kerkverband met andere eveneens gereformeerde kerken zoeken. 
Stellingen, die daarom geen nader bewijs vergen, omdat het 
uit de historie der Reformatie van algemeene bekendheid is, 
hoe onze kerken krachtens deze en geene andere beginselen, bij 
haar breuke met Rome gehandeld hebben. 

Van de Reformatie, die niet het instituut der kerk maar 
haar leden en ambtsdragers betreft, zwijgen we hierbij met opzet. 
Al staat toch ook o. i. deze geestelijke reformatie der personen 
in eeuwige waardij verre boven de reformatie van het instituut, 
toch zou ik de verwarring, die dit vlugschrift bannen wil, 
juist bevorderen, zoo ik in een onbewaakt oogenblik mij door 
de aantrekkelijkheid van het onderwerp naar deze geestelijke 
paden lokken liet. Zal er orde in onze eigen overwegingen en 
besprekingen met anderen komen, dan moet men voet bij stuk 
houden. Spreekt men dus, gelijk in dit vlugschrift geschiedt, 
niet van het geestelijk Lichaam van Christus, en ook niet van 
de geestelijke gesteldheid der personen, maar van de geïustilu- 
eeide kerk als zoodanifj, dan moet ook de reformatie hier uitsluitend 
ter sprake komen in zooverre ze formeel op dil 'nislHuat betrekking 
heeft. Anders leidt men de aandacht slechts af, en maakt het water 
te troebel om tot op den bodem te kunnen zien. Geestelijke 
reformatie is alloos aan de orde, en moet het in elke predi- 
catie zijn. Heel de oefening der Christelijke tucht bedoelt niet 
anders. En geldt dit reeds in gewone dagen, hoeveel meer dan 
niet in dagen van ougemeene gisting, als heel het kerkelijk 
gebouw op zijn grondvesten schudt. Daarom zal een reformatie 
van het instituut, die niet tevens in geestelijke reformatie des 
harten vrucht draagt, een zwaarder oordeel over ambtsdrageis 
en leden brengen. Maar op zich zelve mag de reformatie van 
het instituut nooit met deze geestelijke reformatie verward. Dit 
toch was juist de fout der Montanisten, Donatisten, Novatiauen 
en Labadisten, die een geïnstitueerde kerk verwerpen wilden om 
de subjectieve afdolingen van liaar leden in leer of wandel ; 
iets waartegenover onze Gereformeerden steeds hebben volge- 
houden, dat dit een aanleggen was aan de geïnstitueerde zie/U- 
bare kerk van de eischen der onziclilbare, en dat Gods Woord 
zulk een beoordeeling van de kerk in haar objectief wezen, naar 


HET  AMBT  DER  GELOOVIGEN'. 25 


de  geestelijke  gesteldheid  der subjecten, onvoorwaardelijk af- 
sneed en verbood. 


Blijvende bij mijn onderwerp, bespreek ik dus uitsluitend de 
formeele reformatie van de geïnstitueerde kerk, en laat de zoo 
uiterst gewichtige geestelijke reformatie ditmaal met opzet rusten. 
Juist daarom echter dwingt een opmerking van Dr. Bavinck in 
de Bazuin mij, hier een korte toelichting in te lasschen over 
het ambt der yeloociyen. Dr. Bavinck opperde namelijk bedenking, 
of het wel goed was van zulk een qualitatief ambt te spreken. 
Het maakte op hem den indruk, dat hetgeen uit dit ambt voort- 
vloeide eenvoudig een uitvloeisel van 's C/nislens roeping als 
zoodanig was. En het scheen hem toe, dat een te sterk druk- 
ken op dit //ambt der geloovigen'' allicht tot verzwakking van 
het ambt zou kunnen leiden. Deze tegenspraak in een recensie 
op Dr. \\ agenaars uitnemend referaat deed mij daarom te meer 
genoegen, omdat mij meermalen bleek, hoe ook bij anderen 
soortgelijke bedenkingen gerezen waren, en het zeer zeker on- 
geoorloofd zou zijn, zulk een term te blijven bezigen, indien 
het niet klaar en duidelijk viel te maken, in welken zin de 
term : ,/ambt der geloovigen" zij te verstaan. Is hij één met 
de roeping van alle Christenen, dan moet hij prijs gegeven. Juist 
dit echter waag ik te ontkennen, en ik meen ook aan Dr. Bavinck 
volkomen duidelijk te kunnen maken wat de eigenaardige en 
bijzondere beteekenis is, die aan deze uitdrukking ,/ambt der 
geloovigen" moet worden gehecht. 

Om dit in te zien beginne men slechts met zich rekenschap 
te geven van wat onder „geloovigen" te verstaan zij. //Geloo- 
vig/' in geestelijken zin genomen is eensluidend met //bekeerd". 
Wel schuilt in iemand de geloolskiem of het geloofsvermogen 
gemeenlijk lang vóór zijn bekeering, maar toch eerst in en 
met zijn bekeering breekt het geloof in hem door en treedt 
hij persoonlijk als een geloovige op. Heeft iemand zulk een 
zaligmakend geloof niet, dan is hij nog een niet-geloovende of 
ongeloovige en rekent althans onder de geloovigen niet raeê. 
Een geloovige in dezen zin genomen is dus niets dan een 
„Christen,"  en wierd in den term  „ambt der geloovigen" het 


26 HET  AMBT  DER  GELOOVIGEN. 

woord //geloovige" in dezen geestelijken zin bedoeld, dan ware 
<le opmerking van Dr. Bavinck onbetwistbaar juist, en zou er 
alleen van //eens Christens roeping" sprake kunnen zijn. Maar 
<lit is het geval niet. Er is namelijk nog een geheel andere 
beteekenis van het woord „geloovige," die in hetzelfde verband 
staat tot de eerst aangeduide, als de geïnstitueerde kerk staat 
tot het geestelijk Lichaam van Christus ; we bedoelen de be- 
teekenis van het woord //geloovigen" in kerkrecliieUjken zin. 
Kerkrechtelijk nu geldt in vollen zin als //geloovige" alleen hij, 
die door de kerk tot het heilig Avondmaal is toegelaten, en wel in 
deze zijn bepaalde rjualiteit. Hiermee is natuurlijk volstrekt niet 
uitgesproken, dat zulk een /^geloovige''' ook metterdaad in geeste- 
lijken zin een geloovige is. Dit han er niet in liggen, omdat 
de kerk geen oordeel over het hart heeft. Er ligt dus alleen 
in, dat zulk een persoon belijdenis van zijn geloof heeft gedaan; 
zich krachtens deze belijdenis nu ook uit eigeji hoofde aan 
de kerk heeft aangesloten ; en voor zoover de kerk oordeelen 
kan, noch in zijn spreken noch in zijn wandel aanleiding geeft 
om deze belijdenis te verdenken van onwaaraclitigheid. Toch 
blijft dit oordeel der kerk altoos feilbaar, en weet men dat er 
altoos hypocrieten onder de ,/geloovigen" zullen zijn; gevolg 
waarvan is, dat er in een stad of dorp //geestelijk geloovigen* 
kunnen zijn, die kerkrechtelijk door de kerk niet als ,,geloo- 
vigen" erkend worden, en omgekeerd dat de kerk soms als 
,/geloovigen" erkennen zal personen, die geestelijk ongeloovig 
in hun hart staan. Hoezeer het dan ook het streven en de 
toeleg der kerk moet zijn, om deze twee beteekenissen van 
het woord //geloovigen" elkander te laten dekken, toch staat 
het vast, dat dit doel op aarde nooit geheel bereikt wordt en 
dat dus de fjeestelijke en de kerkrechtelijke beteekenis van het 
woord //geloovigen* onderscheiden blijft. 

Neem ik nu //geloovige^' in kerki echtelijken zin, dan is alzoo 
een //geloovige" zulk een belijder van Christus, die zich door be- 
lijdenis en stipulatiën met een geïnstitueerde kerk in een vaste 
betrekking heeft geplaatst, en in die kerk de volle rec/ifen heeft ver- 
worven en vrijwillig alle plichten op zich genomen. Hij is dus als 
zoodanig f/ef/KaliJiceenl, en waar hij optreedt om zijn rechten te hand- 
haven of te handelen naar wat hem is opgelegd; treedt hij op en 


IIET  AMBT  DEW  GELOOVIGEN. 27 

handelt hij niet als broeder A of B, en ook niet omdat hij Christen is, 
maar in die hepnahlequaliicH, die hij als actieflid dezer geïnstitueerde 
kerk in die kerk bezit. Als morgen den dag een vroom Christen 
nit de Luthersche kerk een kind ten Doop komt presenteeren 
in een Gereformeerde kerk, zal men hem afwijzen ; en als hij 
dan zegt : //Gij doopt de kleine kinderkens der geloovigen, 
doop dan ook mijn kind, want ook ik jubel in geloofsgt^nade," 
dan zal men zulk een antwoorden : //Wij beweren volstrekt niet 
dat gij geen geestelijk geloovige voor God zijl; alleen maar, 
ge zijt ons als kerk niet als geloovige bekend, en bezit dus 
niet de qualiteit van geloovige in onze geïnstitueerde kerk." 
Aan dit punt behoeft dus geen woord meer gespild, en nu reeds 
blijkt zonneklaar, dat de roeping van een //geloovige" in kerk- 
rechtelij ken zin iets hcpnahh en omlijiKla is en in zooverre van 
de roeping van een Christen in het algemeen is onderscheiden. 
Blijft dus slechts de tweede vraag, of namelijk de aldus gequali- 
ficeerde geloovigen in de geïnstitueerde kerk ook kerkrechtelijk tot 
amhielijh' handelingen geroepen worden. Zoo niet, dan kan er 
sprake vallen van hun rec/ileii en verplichtingen, maar niet van hun 
amhl. Nu wordt het ambt op kerkelijk terrein uiteraard alleen 
in de geïnstitueerde kerk openbaar; want wel heeft het ambt zijn 
geestelijken wortel in Christus, maar toch zoolang er geen ge- 
institueerde kerk is, die een plaats voor het ambt schept en 
personen voor het ambt aanwijst, zijn er geen ambtsdragers. 
Dat kon wél zoolang de bijzondere openbaring aanhield, en 
eerst de profeten, later de apostelen rechtstreeks door den Heere 
met hun ambt bekleed wierden, maar thans niet meer. Roepingen 
tot bet ambt zonder de tusschenkomst van een geïnstitueerde 
kerk zijn in de tegenwoordige bedeeling ondenkbaar ; al te gader 
droomerijen, waarin wel de Irvingianen en mystieke sekten of per- 
soonlijke geestdrijvers vervallen, maar die door alle Gereformeerde 
kerken steeds als diep zondige inbeeldingen bestraft zijn. Is 
er alzoo geen ambtelijke werkzaamheid dan oj) aanwijzing van 
de geïnstitueerde kerk, dan kunnen ook de „geloovigen* nooit 
tot een ambtelijke daad geroepen worden, tenzij ze als gequa- 
liticeerde //geloovigen" optreden, in zooverre ze leden eener geïnsti- 
tueerde kerk zijn. ,/Auil)t der geloovigen" is alzoo een Xvr/vrc/z/f- 
Ujke uitdrukking, die beteekent dat binnen de geïnstitueerde kerk 


28 HET  AMBT  DEE  GELOOVIGEV. 

op de leden dier kerk als zoodanig zekere verplichtingen rusten, 
die een ambtelijk karakter dragen. Droeg nn het woord //ambt" in 
de kerk van Christus dezelfde beteekenis als op burgerlijk terrein, 
dan zou er uiteraard zoomin van een //ambt der geloovigen'' 
als van een „ambt der dienaren" sprake kunnen zijn. Immers 
een inkleveiid overheidsgezag bezit niemand in de kerk van 
Christus. Zulk een gezag heeft Jezus als Koning der kerk en 
hij alleen. Onze predikanten, ouderlingen en diakenen zijn geen 
stedehoudertjes van Christus in het klein. Ze zijn zijne dienaren 
of ambteuaren, van wie hij zich bedient; meer niet. Ook als 
er van ,/ambt der geloovigen'' sprake valt, kan dus niet bedoeld 
zijn, zeker inklevend overheidsgezag, dat in de geloovigen aan- 
wezig zou zijn, maar alleen zekere dienst, waarvan Christus 
zich bedient om zijn kerken ie regeeren. Op dit laatste valt 
de nadruk. Amhteiijk toch is nooit wat ge in uw eigen belang 
doet, of persoonlijk aan de gemeenschap waartoe ge behoort, 
verschuldigd zijt, maar amUelijk doelt altoos op de regeering der 
kerk. Is dus door het Gereformeerde kerkrecht aan de gequa- 
lificeerde geloovigen geeti aandeel opgelegd in den regeenngs- 
dienst der kerk, dan mag men ook niet van hun amhf spreken ; 
maar is het onbetwistbaar dat ze in de regeering der kerk 
wel ter dege medezeggenschap hebben en tot haudelingeo het regi- 
ment betreffende geroepen zijn, dan is hun ajnbt niet langer weg te 
cijferen. Een „geloovige'' handelt dus niet ambtelijk als hij 
ter kerke komt of de Sacramenten gebruikt, of zijn broeder 
vermaant, of voor kerk en armen geeft. Immers dit alles raakt 
het regiment der kerk niet. Wordt hij daarentegen opgeroepen, 
om mede als rechter te oordeelen in zaken van tucht; om in 
zake van aanstelling der dienaren mee zijn keuze uit te oefenen ; 
om meê te beslissen over het verband waarin zijn kerk met 
andere kerken staat; en bovenal om, bij wegvalling van het 
ambt door ziekte als anderszins, het ambt opnieuw op te richten, 
dan handelt de „geloovige" in zaken, hel regiment der kerk 
rakende, en oefent in naam van Christus ambtelijke daden uit, 
waarvoor hij aan Christus zijn Koning rechtstreeks verant- 
woordelijk is. 

De  vergelijking  met wat het volk in don Staat doen mag, 
leide  hier  niet  op  een  dwaals[>oor.  Omdat  er  in den Staat 


HEI'  AMBT  DER  GELOOVIGEN. 29 

een Overheidsgezag bestaat, staat tegenover die Overheid een 
Staten-Geueratil als een vertegenwoordiging van het volk over. 
Maar zoo is het in de kerk van Christus niet. Er is op aarde 
in de geïnstitueerde kerk geen menschelijk Overheidsgezag. 
Hier kan dus ook van zulk een tegenstelling geen sprake 
zijn; en al wat de //geloovigen" in zake van bent uur en rechl- 
f<:jjrauk mede te beslissen hebben, is alzoo hunnerzijds een 
mnbteWjke handeling. Voetius stelt dit zeer helder in het licht 
door aan te toonen, dat de poiestas ecclesiuislica juist op de 
„geloovigen'' is gelegd en voor een aanmerkelijk deel door hen 
zelven wordt uitgeoefend. Kesunieerende komen we dus tot deze 
slotsom, dat onder ,/ambt der geloovigen" te verstaan zij, al 
datgene wat de (jecpiali^ceerde geloovigen in een geïnstitueerde kerlc 
te rerrlchten /lebfjen als dragers van de potestas ecclesiasfica. En 
hiermede valt tevens de bedenking, alsof' de speciale ambten 
hier ooit onder lijden konden. Immcis deze uitoefening van 
kerkelijke macht door de //geloovigen" is ten allen tijde ge- 
bonden aan hef Woord van God, en dit Woord van God verplicht 
hen om voor den dienst des Woords, van het presbyteriaat en 
het diaconaat onverwijld de speciale ambten in te stellen. 

Een duidelijk voorbeeld, dat ons vanzelf op de reformatie 
der kerk terugbrengt, kan deze zeer speciale beteekenis van het 
//ambt der geloovigen" nog nader in het licht stellen. Als er 
namelijk in een Heidensche of Turksche stad, stel een honderd- 
tal huisgezinnen tot den Christus bekeerd worden, dan rust zeer 
zeker terstond op deze Christenen de ver])lichting van Godswege, 
om in de plaats hunner woning zijn kerk te openbaren, en zich 
daartoe in een ecclesia instituta te vereenigen. Deze daad echter 
heelt niets met het //ambt der geloovigen* uitstaande, maar 
vloeit rechtstreeks en eeniglijk uit hun roeping als C/iristenen voort. 
Zoodra echter deze vereeniging tot stand is gekomen, en ze nu als 
leden eener geïnstitueerde kerk handelen gaan, om de ambten 
(»p te richten, een kerkenordening te aanvaarden, verband met 
andere kerken te leggen, enz., dan zijn al deze handelingen 
ijuidilate qua geschied, niet door hen als ( lirisleneu, maar in 
hun qualiteit als „met macht bekleede leden van een geïnsti- 
tueerde kerk,"  d. i. in hun  „ambt" als //geloovigen". 


30 TWEE  WEGEN  VAN  IIEFOUMATIE. 

Spreekt nu dit onderscheid duidelijk bij de oprichting van 
een v'ieuio kerkelijk instituut, zoo moet uiteraard ditzelfde 
onderscheid ook de reformatie van een hentaand instituut be- 
heerschen. Twee gevallen toch zijn hierbij denkbaar. Het ééne 
is, dat men (jecn middelen bezit om het bestaande instituut naar 
den eisch van Gods Woord te verbeteren ; er dus eenvoudig 
meê breekt; en alsnu een nieuw instituut, aan den eisch van 
Gods Woord beantwoordende, er tegenover plaatst. Het andere 
is, dat men deze middelen v:el bezit; ze aanwendt; en alzoo 
hetzelfde instituut in beteren vorm bestendigt. In het eerste 
geval nu heeft men niet krachtens het //ambt der geloovigen" 
gehandeld overmits men tot oprichting van een nieuw instituut 
overging; in het tweede wel. Een punt van gewicht, vooral met 
het oog op onze tegenwoordige toestanden, en dat deswege 
iets nader worde toegelicht. 

Als ik lid ben van eene geïnstitueerde kerk, die goed- 
vindt hetzij door een besluit van haar kerkeraad, hetzij 
gedwongen door een vreemde macht, Grieksch, Iloomsch, 
Armenisch of wat ook te worden, dan heb ik als ,/geloo- 
vige" tweeërlei te doen: 1°. te waken voor mijn eigen ziel 
en de ziel der mijnen, opdat de verkeerdheid van het insti- 
tuut, waarin ik leef, geen verderf aanbrenge over mij of mijn 
nakomelingen; en 2°. krachtens het ambt der geloovigen te 
waken voor den welstand van de geïnstitueerde kerk. Mislukt 
mij dit laatste, en blijft mij geen middel meer over, om het 
instituut, dat ook aan mijn zorge en toezicht was toevertrouwd, 
in het rechte spoor terug te leiden, dan rust op mij de plicht 
1". om ambtelijke rechtspraak over het instituut te oefenenen 
het te veroordeelen, wat Voetius de potestas judicandl noemt; 
en 2". om dit ambtelijk oordeel te bezegelen doordien ik myn 
band met dit instituut losmaak. Doch hiermee eindigt 
dan ook voor mij de mogelijkheid van een handeling in 
het ambt der geloovigen. Daar toch dit ambt voor mij, 
als gequaliticeerd geloovige, wortelde in mijn lid zijn van 
het instituut, kan er uiteraard van zulk een ambtelijke 
handeling voor mij geen sprake meer zijn, zoodra ik uit dit 
instituut uit ben, en zoolang ik nog niet tot een nieuw insti- 
tuut  behoor.   Ik  keer  dan  terug  tot  den  toestand,  waarin 


SEPARATIE  TLTIMUM  REMEDIUM. 31 

nieuw-bekeerde Christenen in een Heidensche of Turksclie stad 
verkeeren, en heb weer als Chrixie» naur Gods Woord te hande- 
len, d. i. met anderen tot de oprichting van een nieuw instituut 
over te gaan. Eerst daardoor treed ik dan weder als gequaliji- 
ceerd geloovige in deze nieuw geïnstitueerde kerk op, en ontvang 
als zoodanig weer mijne auibtelijke verplichtingen. Is het 
daarentegen, dat ik als nog staande in het ambt der geloovigen, 
d. i. als lid van een geïnstitueerde kerk, de middelen bezit, om 
het ontredderde in.stituut in beteren staat te herstellen, en dat 
mij dit gelukt, dan blijf ik, van den aanvang tot den einde, in 
mijne qualiteit als zoodanig handelen, en blijf lid van hetzelfde 
instituut, dat alsnu m beteren vorm wordt bestendigd. Wil men 
nu het eerste Scpdmlif noemen, en het tweede Doleantie, dan 
heb ik tegen deze uitdrukkingen geen bedenking, mits Separatie 
dan slechts niet in ongunstige beteekenis worde genomen, of met 
sektarisme of separatisme verward, In de 10'''' eeuw zijn én 
hier te lande én elders beurtelings heide wegen door de Cal- 
vinisten bewandeld. Waar ze kans zagen, om de plaatselijke 
kerk als zoodanig om te zetten, bleven ze in hun kerk, en 
maakten die kerk van Rome los, zonder een nieuio instituut 
op te richten. Maar kon dit ter oorzake van de macht der 
hiërarchie of van de overmacht der Overheid niet, dan aarzelden 
ze evenmin, om uit hun geïnstitueerde kerk, waartoe zij be- 
hoorden, uit te gaan, en op nieuw terrein een nieuwe geïnsti- 
tueerde kerk op te richten. Het laatste kwam bijna altoos voor 
in Polen en Bohemen, Italië en Spanje, in Frankrijk en een 
deel van ons eigen land ; het eerste systema daarentegen wierd 
bijna overal in Zwitserland en Duitschland gevolgd, in Schot- 
land en Engeland, en voor wat de tweede periode van onzen 
worstelstrijd aangaat in ons eigen  vaderland. 

Slechts lette men er op, dat de keuze tusschen deze beide 
niet los in de lucht hangt. Tot de oprichting van een nieiitv 
instituut ontstaat het recht dan eerst, zoo er in het bestaande 
instituut, waarvan men gecjualificeerd lid is, geen middel meer 
overl)lijft, om het als instituut tot reformatie te brengen. Hoe 
vast echter deze regel sta, toch is het uiterst moeilijk, (tin in 
elk voorkomend geval in volstrekten zin uit te maken, of er 
zoodanig middel al dan ni-^t nog aanwezig zij.  Het geldt hier toch 


32 SEPARATIE  ÜLTIMUM  REMEDIUM. 

een kerkrechtelijke quaestie; en ligt het nu reeds in den aard 
der zaak, dat niet elk lid even bekwaam zal zijn, om de hem 
ten dienste staande rechtsmiddelen en bevoegdheden altoos helder 
in te zien, nog veel moeielijker, ja, bijna onmogelijk wordt dit, 
zoo de deformatie van het instituut er stelselmatig toe geleid 
heeft, om de kennis dier rechtsmiddelen en bevoegdheden te 
loor te doen gaan. Daarom moet bij den gestelden regel altoos 
deze clausule gemaakt, dat deze regel alleen geldt, voor zoover 
iemand, in de gesteldheid waarin hij zich bevindt, deze rechts- 
middelen en bevoegdheden kan kennen, kenl en in staal ifi ze 
aan te wenden. Bijaldien derhalve de ééne geloovige desaan - 
gaande zus en de andere zóó ooi'deelt, is wel feitelijk uit te 
maken, wie der twee juister zag, en is wel theoretisch te be- 
slissen, wie in liet afgetrokkene het beste inzicht in de voor- 
handen rechtsmiddelen had ; maar nooit maa: de ééne hierin de 
conscientie des anderen oordeelen. Zegt de één: //Ik zag geen 
middel meer, om in het instituut als zoodanig rrformatie aan 
te brengen, en deswege brak ik, en sloeg ik den weg van 
tiienioe formatie in ;" en oordeelt de ander daarentegen, dat 
er nog wél middelen beschikbaar zijn, en wendt hij die aan, 
dan heeft noch de één noch de ander hierin den broeder te 
oordeelen, en is het ongeoorloofd, met theorie tegen theorie, 
deswege elkanders Christelijke handeling in verdenking te 
brengen. En dat niet, als kon niet uitgemaakt wie hierin 
het scherpst zag, maar eenvoudig omdat de gaven van inzicht 
verschillen en de gelegenheden ongelijk zijn. Met toepassing 
op het heden, mag daarom nooit gezegd, dat Separatie oj) 
zichzelf verkeerd zou zijn, maar alleen dat het recht tot 
Separatie eerst voor iemand geboren wordt, zoo de weg tot 
reformatie van het bestaande instituut, zij het ook door Dole- 
antie, hem is afgesneden. Ware het eerste het geval, dan zou 
men de uit deze Separatie ontstane geïnstitueerde kerken nooit 
als kerken van Christus erkennen kunnen. Thans daarentegen 
mag men alleen zeggen : //Ik voor mij zou, hier ter plaatse 
en op dit oogenblik {/lic el unnc) dien weg niet hebben mogen 
inslaan, omdat er voor mij nog een andere weg open bleef, die 
de prioriteit had. .luist echter wijl een iegelijk hierin voor het 
forum van zijn eigen conscientie staat of valt, en bij  dit oor- 


SEPARATIE  ULTIMUM  RKMEDIUM. 33 

deel niet de mate van inzicht, en kennis en eveneens met de 
gelegenheden te rekenen valt, erken ik de vrucht van wat 
anderen, naar hun overtuiging deden, als openbaring der kerk 
van Christus. De geïnstitueerde kerken der Reformatie, die 
deels door nieuwe formatie na Separatie, deels door verbetering 
van het bestaande instituut optraden, hebben dan ook nooit 
geaarzeld elkaar over en weder te erkennen, en met elkander 
in kerkverband te treden. Dit anders te drijven ware niets dan 
geesteloos doctrinarisme, en zoolang er alleen Separatie van een 
bedorven instituut, en geen sektarisme of separatisme in het 
spel is, heeft al het schermen met het grocte woord van , /scheu- 
ring  der  kerk/'  voor  wie  redelijk  denkt,  kracht  noch zin. 

Toch leide men hier niet uit af, dat het in mijn bedoeling 
zou liggen, den gang der Reformatie, los van alle begmselen, 
prijs te geven aan subjectieve wilkeur. Dit kan reeds daarom 
niet, overmits de reformatie altoos een geïnstitueerde kerk 
geldt, waarin ieders rechten, plichten en bevoegdheden bepaald 
zijn. Zoo staat het vast, dat in gewone tijden alle leiding in 
de geïnstitueerde kerken berust bij de speciale ambtdragers, 
zoodat alle reformatie in de eerste plaats van lien uit moet 
gaan, en zij hierbij nooit mogen worden geïgnoreerd. De re- 
formatie van een geïnstitueerde kerk komt dus nooit voor re- 
kening van het ambt der //geloovigen", zoo de voorgangers 
hun [ilicht doen en deze ter hand nemen; en dan eerst als 
de natuurlijke voorgangers nalatig blijven, komt ten deze 
het ambt der /,geloovigen'' d. i. der leden aan de orde. 
Voorts staat het aan de //geloovigen,/' zoo ze aan dit oogenblik 
toe zijn, daarom noo- v(»lstrekt niet vrij, te doen alsof er 
geen voorgangers waren, maar hebben ze den plicht om aller- 
eerst deze voorgangers door vermaan tot plichtsbetrachting 
op te wekken. En eerst, als ook dit blijkt niet te baten, en 
alzoo de speciale ambtsdragers het kwaad onaangetast laten, 
rust op het ambt der geloovigen de verplichting om handelend 
op te treden. Ook dan echter mogen deze niet bandeloos han- 
delen. Ze zijn leden eener geïnstitueerde kerk, die met andere 
geïnstitueerde kerken kerkrechtelijk verbonden is, en al/.oo moet 
alsdan door de  ,,geloovigen"  onderzocht worden, ot er voorde 

a 


34 SEPARATIE  LLTIMUM  KEMEDIUM. 

reformatie van hun instituut ook hulpe van andere kerken door 
dezer speciale ambtsdragers te ontvangen is. Kan het, zoo moet 
die hulp op de Classis gezocht, en zoomogelijk op de Synode; 
en eerst zoo gebleken is, dat noch de Classis noch de Synode 
deze geïnstitueerde kerk te hulpe komen, en ook geen gena- 
buurde kerk hulpe bieden kan, eerst dun is voor de //geloovigen* 
dezer  kerk het oogenblik gekomen, om zelven door te tasten. 

Ook daarmee echter is de zaak nog niet uit. Immers als 
er gesproken wordt van het //ambt der geloovigen," is niet 
bedoeld het ambt van een of twee of tien leden, ma,ar yan ,/de 
geloovigeu," die samen deze geïnstitueerde kerk uitmaken; 
als hoedanige te erkennen zijn allen die in deze kerk tot het 
heilig Avondmaal zijn toegelaten. Zal dus hun handeling 
institutair effect sorteeren, dan is het niet genoeg, dat eenige 
leden der kerk saamkomen, maar moeten zij een vergaderhtg 
beleggen, Avaarin alle leden toegang hebben, voor zoover zij 
tot deze reformatie gezind zijn. Dit laatste moet er bij. Zei 
men toch, dat alle leden zonder onderscheid meê konden wer- 
ken, zoo zou elke reformatie onmogelijk zijn, zoodra de meer- 
derheid der leden uit hypocrieten bestond of met het verderven 
der kerk meeging. En daar nu het //ambt der geloovigen" 
in het aangeduide geval geroepen wordt om den aard en het 
karakter der geïnstitueerde kerk tegenover ingeslopen gif te 
verdedigen, moet wel de conditie gesteld, dat de leden, die in 
deze daad saam werken, beginnen met saam weer op den grond- 
slag van de belijdenis der kerk te gaan staan. Deze belijdenis 
is haar wortel, en de mtoefening van het ambt der geloovigen 
is in zoodanig geval, van de hechtheid, waarmede men aan dien 
wortel vastzit, afhankelijk. Voetius onderscheidt daarom zeer 
juist de gevallen waarin de major oi minor pars der //geloovigen," 
d. i. hun kleiner of grooter deel zich tot de plichtsbetrachting 
in het werk der reformatie voelt aangedreven. Bovendien 
spriugt het in het oog, dat hier allerlei gevallen moeten onder- 
scheiden worden, die Voetius dan ook afzonderlijk bespreekt, 
en waaraan nog meerdere onderscheidingen zijn toe te voegen, 
al naar gelang één of meer dienaren des Woords, één of meer 
ouderlingen  en  diakenen  meegaan,  vele  of  weinige „leden" 


HET  COLLEGIALE  STANDPUNT. 35 

Optreden, hun optreden til dun niet door de Overheid bemoei- 
lijkt wordt enz,; maar hoe onderscheiden deze gevallen ook 
zijn mogen, toch worden ze ten principale alle ueheerscht 
door de vraag, of c. q. de //geloovigen^' d. /,. de leden der ge- 
ïnstitueerde kerk, al dan niet de verplichting hebben, om des- 
noods tegen den zin en wil hunner speciale voorgangers de 
rt't'ormatie van het instituut, waarin ze leven, ter hand te 
nemen. Hierover nu kan, na hetgeen in de dagen der Reformatie 
geschied is, na hetgeen in de plei looien tegen Komes hiërar- 
chie beweerd is, en na hetgeen Voetius desaangaande theore- 
tisch uiteen heeft gezet, onder Calvinisten geen twijfel meer 
bestaan. Voor hen staat deze ambtelijke bevoegdheid en ver- 
plichting vast. 

Al mag men dus den broeder niet oordeelen, en als is er 
geen enkele reden aanwezig, waarom men de nieuw geïnstitu- 
eerde kerkeu, die ten onzent na 183 1 door Separatie ontstaan zijn, 
niet met broederlijke genegenheid als kerken Christi zou erkennen, 
toch mag verheeld noch verzwegen, dat te zijner tijd op deze 
ambtelijke bevoegdheid en ver])lichting, en evenzoo op de regelen, 
die hierbij gelden, veel te weinig gelet is. Althans dat men, 
zelfs zonder zijn afgeweken voorgangers te vermanen, zijn 
instituut eenvoudig liet voor wat het was, en er een afscheids- 
brief aan zond, kan nooit onvoorwaardelijk worden goedge- 
keurd; iets wat te minder mag verzwegen, naardien de kerk te 
ülrum nid met nieuwe foruuitie begon, maar reformatie in het 
bestaande instituut tot stand bracht. Doch «ieiiik <ïeze«;d, al is 
men overtuigd, dat er vaak te lichtvaardig over de ambtelijke 
verplichtingen der geloovigen is heengegleden, en dieper studie 
van de Gereformeerde beginselen licht een anderen loop aan de 
zaaiv zou hebben gegeven, toch mogen zij, die inmiddels zorge- 
loos in het bedorven instituut bleven voortleven, zonder aan 
de reformatie ervan de liand te slaan, hiervan nooit een verwijt 
maken aan hen, die althans gevoelden dat men nit-t zoo bedorven 
instituut geen vrede mociit nemen, en het daarom misschien al te 
spoedig verlieten, iets wat te meer klemt, omdat de reglementen 
van het instituut van 1810, waaronder men leefde, niet met zoovele 
woorden deze bevoegdheden en verplichtingen van tle „geloo- 
viiïen"  tot reformatie van  hun  instituut  i-rkcuden. 


36 HET  COLLEGIALE  STANDPUNT. 

Dit laatste punt eischtbreeder toelichting. Indien men toch, gelijk 
de Haagsche Synode en de Burgerlijke rechter gedaan heeit, 
de rechten en bevoegdheden van kerkeraden en ,/geloovigen" 
uitsluitend naar het Reglement van 1816/52, met de daaruit 
voortgevloeide organieke reglementen, beoordeelt, dan is het vol- 
komen duidelijk, dat noch de kerkeraad, noch //de geloovigen," op 
dit Collegiale standpunt eenige de minste bevoegdheid bezaten, 
om tot reformatie van het plaatselijk instituut over te gaan. 
Immers in deze reglementen was duidelijk aangewezen, welke 
weg moest bewandeld worden, om tot //wetsverandering'" te 
geraken. De vraag was dus maar, of de kerkeraden en de 
//geloovigen/' voor God in hun conscientie vrij stonden, om zich 
op dit collegiaal-reglementaire, schijnbaar zoo eenvoudige stand- 
punt te plaatsen. En dit nu moet ontkend. Ontkend vooreerst, 
omdat bij de invoering van de organisatie van 1816 uitdruk- 
kelijk de waarborg Avas gegeven, dat aan de Drie Formulieren 
van eenigheid niet zou getornd worden, en dat deze alzoo de 
basis van het instituut zouden blijven. De afwijking van deze 
basis door de besturen was alzoo een vergrijp tegen het insti- 
tuut, waardoor nooit het recht van kerkeraden of //geloovigen" 
kon verkort worden, om op deze basis stand te houden ; mits 
men er dan ook naar handelde. En overmits nu in Artikel 
27 — 30 van onze Belijdenis de Gereformeerde beginselen van 
kerkrecht duidelijk staan aangegeven, konden de geloovigen, 
door in strijd met deze beginselen gemaakte bepalingen, nooit 
van den plicht die voor hen uit deze Belijdeni- voortvloeide, ont- 
slagen worden. Ten liceede waren de kerkeraden in den regel 
opgetreden na sti])ulatiën voor God en de gemeente, waarbij hun 
uit het aloude formulier hun verplichting in Gereformeerden 
zin was voorgehouden; en uiteraard bond deze belofte, die met 
een eed voor God gelijk stond, alle speciale ambtsdragers in 
de conscientie. Ten derden was in verreweg de meeste gevallen, 
bij de bediening van den heiligen Doop, nogmaals van de „ge- 
loovigen^' een belijdenis, verklaring en belofte afgenomen, die 
hen bij vernieuwing aan de Gereformeerde belijdenis en dus 
ook aan de daarin vervatte beginselen van kerkrecht bond. En 
in de vierde of liud.sle plaats was heel deze nieuwe reglemen- 
teering  aan  de  kerken opgelegd door een geheel onbevoegde 


HET  COLLEGIALE  STANDPUNT, 37 

macht, en was nimmer in kerkelijk wettigen weg de Gerefor- 
meerde kerkenoniening afgeschaft. Wel wus dus het instituut 
der plaatselijke kerken door de invoering van de/e reglenien- 
teering en het optreden van de uit haar voortgekomen 
besturen, in l)ittere verwarring gebracht ; mair nooit was door 
behoorlijke stipulatiën, in verband met de overige kerken, hetzij 
de nog van ouds geldende kerkennrdening afgeschaft of de nieuwe 
orde van zaken aanvaard ; en inmiddels ha 1 men uit den vroecreren 
toestand nog allerlei bijbehouden, waardoor feitelijk de nieuwe 
organisatie krachteloos wierd gemaakt en de oude nog voort- 
leefde. De ,.geloovigen/' konden zich derhalve niet als ont- 
slagen beschouwen van den plicht, om de reformatie der kerk 
ter hand te nemen : en dat te minder omdat de dusgenaamde 
aanneming rehun ijinis et factls schipbreuk leed op het feit, dat 
een organisatie, die in openbaren strijd was, zoo met Gods 
Woord als met de daaruit afgeleide beginselen van Gerefor- 
meerd kerkrecht, rechtens nooit /con aangenomen worden. Een 
besluit, van wien ook, om eene Gereformeerde kerk Roomsch te 
verklaren, zou noch door stijiulatie noc/t door de feiten aange- 
nomen /cKiineii worden, omdat hierdoor het wezen zelf derCïe- 
reformeerde kerk wegviel. Is het nu kennelijk dat de organi- 
satie van 181G nog veel erger deed dan f)ns Roomsch maken, 
dan volgt hieruit rechtstreeks, dat deze organisatie geen kerke- 
raad of „geloovige" ooit in zijn conscientie binden kon. En 
wijl alzoo'noch feitelijk noch rechtens de oude Gereformeerde 
kerkenordening nwchl beschouwd worden, als dood en niet meer 
bestaande, zoo had geen enkel vgeloovige" recht, om te zeggen, 
dat de verplichtingen, die voor de reformatie van zijn geïnsti- 
tueerde kerk uit de oude rechtsbeginselen voortvloeiden, voor 
hem niet meer bestonden of golden. 

Maar hoe waar dit nu ook zij, zooilra men het een maal inziet, 
toch is het volkomen begrijpelijk, dat de sluwheid waarmee de 
organisatie van 1816 de kerken in haar strikken ving, alleszins 
geschikt was, om de geesten te verwarren, de inzichten te ver- 
duisteren en het geestelijk besef op dit punt in .slaaj) te wiegen. 
Wat thans door de herleving der Calvinistische studiën weer in 
het bewustzijn opkomt, had destijds op het kerkelijk bewu.stz ij n 
nog geen vat, en al mag ons dit ninuiuT verleiden, om iets ocdv 


38 SEPARATISME. 


maar op den vollen eisch der beginselen af te dingen, toch blij ve 
ook hierin alle geestelijke ])reutsclilioi(l verre van ons. Ook in 
de IG'''' eeuw zijn door tal van kerken soortgelijke verzuimen 
begaan, zonder dat onze vaderen er ooit aan gedacht hebben, 
deswege elkanders doen te bedillen, of in het uitzijgen van 
kerkrechtelijke muggen hun kracht te zoeken. Ze namen de 
dingen gelijk ze waren, een iegelijk voor zijn eigen conscientie 
stellende, en voorts gingen ze studeeren, onderzochten de dingen, 
dachten ze door, en zochten zoo door inspanning van vereende 
krachten de kerken in zuiverder spoor te leiden. 

Slechts één ding mag niet toegelaten; er mag namelijk 
nooit worden gezegd, dat de reformatie door breuke met het 
bestaande en oprichting van een nieuw instituut, óf de eenig 
goede óf de meest voor de hand liggende is. Dit toch ware 
geen Separatie, maar separatisme in ongeoorloofden en sektari- 
schen zin. Maar zoo is dan ook door de kerken van 18:^4 
niet geoordeeld. Integendeel, deze kerken hebben op haar Sy- 
node, in 1889 te Kampen gehouden, duidelijk uitgesproken, 
dat ze ook die Nederduitsche Gereformeerde kerken, die door 
reformatie van het instituut zelve ontstaan waren, als kerken 
Christi erkenden. Hiermee was de deugdelijkheid ook van dezen 
ouden weg tot reformatie alzoo buiten ciuaestie gesteld. En 
nog sterker geschiedde dit, toen er geen verzet gehoord wierd 
tegen het denkbeeld- 7)'g/^Xw, om ook voortaan in al zulke 
steden of dorpen, waar reeds een nieuwe kerkformatie geïnsti- 
tueerd was, een reformatie van het oude instituut te erkennen, 
mits die door den kerkeraad tot stand wierd gebracht. 
Slechts dient tegen deze laatste beperking om des beginsels 
wille geprotesteerd. Deze beperking toch gaat uit van het 
denkbeeld, dat de verplichting tot reformatie van het instituut, 
waarin men leeft, wel op den kerkeraad rust, maar niet, zoo 
de kerkeraad stilzit, op de //geloovigen." En dit nu kan 
en mag op Gereformeerd terrein nooit toegegeven, omdat men 
hiermee op de Roomsche lijn orergaat, die een andere reformatie 
van het instituut dan door de hoofden niet toelaat. Zulk 
een beperking ware de schrapping van het ambt der geloovigen ; 
een vernietigin»; van het bejjinsel van Geref(U'meerd kerkrecht ; 
en  een  weer  inhah n van de clericale afdolin<jc. 


SEPAKATISME 30 


Een geheel andere vraag is het daarentegen, of men toestemt 
dan   wel  ontkent,  dat,  hoe/.eer  beide  wegen van reformatie 
mogelijk zijn,  toch altoos die van reformatie in het bestaande 
instituut  de  voorkeur  verdient,  en  die van nieuwe formatie 
eerst aan de orde komt, zoo de eerste onmogelijk blijkt.   Dit 
wordt  onzerzijds Ijeweerd, en voorhands nog door velen in de 
Christelijke Gereformeerde kerk ontkend.  Deze ontkenning nu 
kan  tweeërlei  grond hebben, die men wél onderscheide.   Het 
kan  namelijk zijn, dat iemand zegt :  //Hij  deformatie van het 
kerkelijk instituut, is  Separatie er van ^//A"/,y/y/r/iv^«/ of althans 
altoos evengoed als reformatie in het instituut."  Maar het kan 
ook  wezen dat iemand u antwoordt :  //Op zichzelf gaat refor- 
matie  in het instituut voor; maar bij het instituut van  1816 
kon  hiervan  geen  sprake  wezen.''   Tegen  dat eerste zeggen 
nu  zouden  we om des beginsels wille moeten opkomen, over- 
mits  hierdoor  aan elke groep ontevredenen in eenige geïnsti- 
tueerde kerk aanstonds het recht zou worden gegeven, om er 
een  nieuw  instituut  naast te plaatsen; wat niet mag.   Tn de 
tweede  plaats,  omdat  het  strijdt  met  het  gebod der liefde 
en  de  gemeenschap der heiligen, voor onze medeleden in het 
instituut zonder zorge te zijn. En in de derde plaats, naardien 
hiermee een der  gewichtigste verplichtingen, die het kerkelijk 
instituut aan de geloovigen oplegt, buiten werking zou worden 
ge.steld.   Wie  zoo  spreekt,  spreekt  uit het beginsel van het 
sektarisme, en heeft geen besef van don eisch der catboliciteit. 
Maar zoo spreken dan ook slechts zeer weinigen, en verreweg 
de mces-t«n, die aan Separatie de voorkeur gaven, deden dit, w/^/ 
omdat  ze  in beginsel reformatie in het instituut  niet als het 
eerst aan de orde komend lieschouwdcn, maar overmits ze deze 
ontoepasselijk achtten op het Instituut van  1816. En dan na- 
tuurlijk, bestaat er geen verschil van lieginselen, maar alh'en een 
verschil van  historische beschouwing over den toestand, waarin 
onze plaatselijke Gereformeerde kerken door de organisatie van 
1810 gebracht waren  En dit nu kan nooit op Christelijk terrein 
scheiding  te  weeg brengen.   Dat verschil moeten de kenners 
der historie voor ons uitmaken.  In het beginsel van kerkrecht 
zijn we het dan eens. 


40 EEX  TWEEDE  INSTITUUT. 

Hiermede nu hangt tevens de vraag saam, die vooral onzen 
Christelijken Gereformeerden broeders belang inboezemt, of bij 
eventueele sluiting van een gemeenschappelijk- kerkverband, 
naast de nieuwe formatie, die door Separatie ontstaan is, als- 
nog een reformatie van het l)estaande oude instituut zou kunnen 
optreden. Kampen oordeelde van neen, Utrecht meende van 
ja. Dit onderscheiden antwoord vond zijn oorsprong in de 
verschillende wijze waarop men zichzelven deze vraag stelde. 
Vraagt men toch of, ook na de daad van zeker aantal //ge- 
loovigen", die hun instituut verlieten en een nieuw instituut 
oprichtten, op de overige //geloovigen", die in zulk een be- 
dorven instituut achterbleven, niet de verplichting l)leef rusten, 
om aan de reformatie van dit instituut de hand te slaan, dun 
zullen de denkende koppen, ook buiten Kampen en Utrecht, wel 
eenparig antwoorden : Natuurlijk ja. Vraagt men daarentegen of 
de ,/geloovigen,''' die in het bedorven instituut zich opmaken om 
de reformatie van hun instituut door te zetten, alsof er nog geen 
andere formatie tot stand ware gekomen, zich tegenover deze 
mogen plaatsen en haar leden den eisch mogen stellen, om in 
het tot reformatie gekomen instituut weder te keeren, dan 
zullen evenzoü de denkende koppen, in en buiten Kampen en 
Utrecht, wel als met ééne stem antwoorden : Nafiturlijk neen. Daar 
nu Uti'echt zich op het eerste standpunt plaatste, en Kampen 
op het tweede, zoo was het natuurlijk dat beider antwoord tegen- 
strijdig moest uitvallen. Denkt men zich daarentegen in den 
toestand in, die geboren wordt, zoodra de kerken van beide 
formatiën in één zelfde kerkverband saamleven, dan komt 
heel deze quaestie neer op deze heel andere vraag, of na- 
melijk in één zelfde stad of dorp twee kerkformatiën bestaan- 
baar zijn, die Classicaal toch saamwerken. 

Nu is dit, zeer groote steden uitgenomen, zeker geen gewenschte 
toestand. Het deelt de krachten, het verhoogt de kosten, het ver- 
slapt de tucht. Het r/oö^ moet dus altoos blijven op een saam ver- 
gadering van alle Gereformeerden onder eenzelfden kerkeraad aan 
te dringen, en hoe eerder dit doel bereikt, wordt des te beter. 
Absoluut echter kan men niet zeggen dat het Gereformeerde kerk- 
recht  het  bestaau  van twee of meer instituten in een zelfde 


EEN'  TWEEDE  INSTITUUT. 41 

plaats verbiedt. W.iar <le taal scheiding maakte, greep het 
altoos plaats, en bestonden de Nederdiiitsche, Walsche en En- 
gelsche formatiën in een zelfde plaats naast elkander. Wat 
nu, reeds ter oorzake van een zoo bijkomstig iets als de taal 
kan, is uiteraard door het beginsel niet buitengesloten, en voor 
zeer «rroote steden misschien zelfs «'ewenscht. Althans Voetius 
vindt er geen peremptoir bezwaar in. Zoo oordeelden dan ook én 
Kampen én Utrecht, want beiden accepteerden het feitelijk 
naast elkander bestaan van twee f<u-ni!itiën onder twee kerke- 
raden in meer dan honderd steden en dorpen. Op zichzelf is 
er dus geen principieele reden denkliaar, waarom dit ook in de 
toekomst ongeoorloofd zou zijn. Terwijl dan ook Utrecht op 
dit })UMt eenstemmig dacht, was men te Kampen verdeeld, en 
op tw'je na hebben alle deputaten der Christelijke Gerefor 
meerden, die het concept aan hun Synode aanboden, zich door 
hun eigen handteekening in gelijken zin verklaard als Utrecht. 
Intusschen geven we gaarne toe, dat zulk een optreden, hoewel 
principieel niet ongeoorloofd, toch zeer zeker niet «■t'//.yc//6'///X- is. 
En veel beter zou het ons dunken, indien leden van het oude 
instituut na de reformatie van dit instituut te hebben tot stand 
gebracht en alzoo hun conscientie ontlast, terstond met het nieuw 
gevormde instituut in overleg traden oiu door behoorlijke stipu 
latiën beide in één te laten smelten. Men houde toch wél in 
het oog, dat vooral op kleine plaatsen een te ver gaande ver- 
snippering • van krachten tot groot ongerief leidt, en dat het 
later, o zoo moeilijk valt, twee naast elkander voortlevende 
formatiën tot eenheid te brengen. Veeleer is dit nevens elkander 
bestaan een zeer welkome gelegenheid voor Satan, om in beide 
formatiën (mheilige bitterheid tegen elkander te blazen, en 
alzoo niet het Koninkrijk van Christus, maar het koninkrijk 
van Satan bevorderen. 

Ik twijfel dan ook niet of praktisch zou deze zaak zich 
uiteraard wtd vinden, inits men slechts niet twee tegenoverge- 
stelde beginselen in dit vraagstuk incorporeert, en daardoor 
beiderzijds de partijen voor de keuze stelt, om óf op eerbiedigen 
afstand van elkander te blijven, óf een beleden en hoogst ge- 
wichtig beginsel prijs te geven. Het punt waarop het aan- 
komt is maar, dat de plicht der geloovigen erkend blijve, om 


42 NIET  IX  r.EESTELIJKEN'  ZIN. 

het instituut, waarin ze leven, tot reformatie te brengen; een 
verplichting, die in zoo volstrekten zin doorgaat, dat naar de 
juiste theorie onzer vaderen elk pastoor en elk leek in de 
Koomsch Katholieke kerk nog heden ten dage geroepen is, om 
de kerk waarin ze leven, naar den Woorde Gods te reformee- 
ren, en, na zoodanige reformatie, met ons in kerkverband te 
treden. Maar mits hier niet aan getornd worde, is er bijna 
alles voor te zeggen, dat het aldus /lervormde instituut met 
het eertijds te dier plaatse nie?iwge\orïaóe instituut, door we 
derzijdsche stipulatiën, onverwijld tot één instituut samensmelte ; 
met dien verstande dat in zoodanige plaats voortaan slechts ééne 
geïnstitueerde Gereformeerde kerk besta. Iets wat natuurlijk 
niet denkbaar zou zijn, zoolang het Reglement van 1869 van 
kracht blijft ; maar hiervan was in de Concept-acte dan ook 
geen oogenblik sprake, en zelfs te Kampen wierd dit punt slechts 
in de onderstelling besproken, dat vooraf dit Reglement wegviel- 


III. 

DE  KERKIIECHTELIJKï:,  BURGERllECHTELIJKE  EN  STAATSRECHTELIJKE 
GEVOLGEN   DEK   BEIDE   REFORMATIËN. 

Is het nu alzoo naar eisch der Gereformeerde beginselen 
gelegen met het o/ifsfaan, voortbesfaan en de hefering van eene be- 
staande geïnstitueerde kerk, dan is door het trekken dezer vaste 
lijnen een juister oordeel mogelijk geworden over de kerkrech- 
telijke gevolgen eener reformatie van het instituut der kerk, 
'tzij (ian door Separatie, 'tzij door Doleantie. Natuurlijk zal 
de uitteekening, die ik van deze gevolgen geven ga, geen klem 
hebben op een lezer, die het in deze praemissen niet met mij 
eens is. Mocht alzoo ook over deze praemissen geschil rijzen, 
dan schelde men gedachtenwisseling over deze praemissen wel 
af van het debat over do daaruit afgeleide aevol(?en. Voor 
zooverre ik intusschen de historie dor reformatie in Calvinis- 
tische landen kan nagaan, de beginselen van kerkformatie by 
onze groote theologen bestudeerd heb, en de uitwerking van 
deze beginselen in de kerkrechtelijke theorie bij mannen als 
Voetius,  Trigland  enz. raadpleegde, meen ik dat de door mij 


KEUKRECIITELIJKE  GEVOLGEN  DEK  SEPARATIE. 43 

gegeven voorstelling vast genoeg staat, om, zonder nadere 
critiek af te wachten, reeds nu uit de/.e beginselen, uit deze 
practijk en deze theorie de noodzakelijke gevolgen af te leiden 
voor onzen actueelen toestand. 

Slechts ten overvloede herhaal ik daarbij, dat ik ditiuaul 
niet treed in de geestelijke zijde van wat plaats greep. Die 
geestelijke zijde is er natuurlijk. Zoo God de Heere de con- 
scientiën niet had wakker geschud, en door zijnen Heiligen 
Geest in veler hart een vonk van hooger geestdrift had 
ontstoken, ware er noch Separatie noch Doleantie tot stand 
gekomen, en zou zoowel 1884 als 188(J gewoon //Synodaal" zijn 
voorbijgegaan. En niet minder spreekt het vanzelf, dat, zoo 
de goede hand Gods niet l)eide malen, nu eens door vervolging 
en strijd, en dan weer door voorspoed en gedijen, onze zake 
bevorderd had, het eens begonnen werk aanstonds weer in 
duigen zou zijn gevallen. Er is beide malen niet slechts door 
menschen gesproken en gehandeld, maar achter dat spreken 
en handelen werkte beide malen een werk van dien God, die 
én de eerste aandrift inblies, én een geest van inzicht en 
wijsheid uitzond, én onze vele zonden verzoende, gedurig weer 
in zijn lankmoedigheid goed makende wat door onze schuld zou 
bedorven zijn. Maar dit //werk Gods, /' zoo in de Scheiding als in 
de Doleantie, gelijk men het gemeenlijk noemt, staat te hoog 
en is te heilig, om tot een factor in de kerkrechtelijke beschou- 
wing te worden verlaagd. En het is daarom, ilat ik, thans 
alleen de kerkrechtelijke zijde der quaestie besprekende, deze 
(jpestelijke beschouwing met opzet rusten laat. 

Wat nu de door Separatie tot stand gekomene nieuwe for- 
matie van geïnstitueerde kerken betreft, zijn de kerkrechtelijke 
gevolgen zonder veel moeite vast te stellen ; althans voor het 
heden. Aanvankelijk heeft Overheidsinmenging («p dit stuk 
wel allerlei verwarring aangebraciit, gelijk dit ook nu weerbij 
de Doleantie plaats greep ; reden waarom ook op de staats- 
rechtelijke en burgerrechtelijke gevolgen van beide pogingen 
tot reformatie gewezen dient; maar voor de actie die van 1834 
uitging zijn ook deze gevoloen thans zoo helder als glas ge- 
worden. Over den toestand uit deze eerste actie geboren kan 
ik daarom kort zijn. 


44 KERKRECHTELIJKE  GEVOLGEN  DER  SEPARATIE, 

Kerkrechtelijk namelijk staat het vast, dat die ,/geloovigen" 
d. w. z. die leden van het bestaande instituut, die in 1834 
en daarna tot Sej)aratie van dit instituut meenden te moeten 
overgaan, hiermee op hetzelfde oogenblik, dat zij dezen stap 
deden, zich van elke qualiteit, van alle bevoegdheid, van alle 
recht en van elke verplichting, die krachtens vroeger gemaakte 
stipulatiën in deze geïnstitueerde kerken voor hen golden, geheel 
en in volstrekten zin losmaakten. Wie uit een geïnstitueerde 
kerk uittreedt, is van dat oogenblik af kerkrechtelijk voordat 
instituut als niet meer tjestanmh; en dat instituut als dood voor 
hem. Daags na deze Separatie staat hij dus als Christen in 
de wereld, met alle verplichtingen die op elk Christen rusten, 
maar kerkreclifelijk is hij niets meer. Hij leeft op dit oogen- 
blik buiten elk kerkrechtelijk verband, en staat in zooverre 
gelijk met nieuw-bekeerden, die voor het eerst in een plaats, 
waar nog geen kerke Christi was, tot aanroeping van den 
Naam des Heeren gekomen zijn. Welke geestelijke betrekking 
hij nog op vele personen in bet oude instituut hebben moge, 
doet hier dus niets ter zake. Wie zijn band als lid van een 
geïnstitueerde kerk doorsnijdt, bezit op dat oogenblik geen 
geïnstitueerde kerk meer. Juist daaruit echter vloeit de ver- 
plichting voort, om terstond tot het institueeren van zulk een 
kerk over te gaan. Dit is dan ook zoo geschied. Allerwegen 
zijn de uitgetredenen saamgekomen; hebben voor elkander 
professie van hun geloof gedaan; de forme eeuer kerk in het 
leven geroepen; personen voor de ambten aangewezen; een 
kerkenordening ingesteld; en verband met andere kerken ge- 
zocht en gevonden. Hierdoor nu ontstond voor hen een geheel 
nieuwe kerkrechtelijke toestand, die zijn grondslag vond in 
de stipulatiën, waarmede zij zich over en weder jegens elkander 
en jegens andere nieuw geformeerde kerken hadden verbonden. 
Wel was dit niet zoo te Ulrum en elders, waar het tjestaande 
instituut gereformeerd is; maar in verreweg de over4roote meer- 
derheid der Christelijke Gereformeerde kerken is zóó metterdaad 
de grondslag gelegd voor den kerkrechtelijken toestand waarin 
ze thans leven. 

Intusschen hoe duidelijk en onbetwistbaar dit kerkrechtelijk 


KERKKECHTELIJKE GEVOLGEN  DER  SEPARATIE. 45 

ook zijn moge, toch is hiermee van verre niet uitgedrukt, wat 
eigenlijk in de bedoeling der zich separeerenden lag eii wat ze 
voorhadden in hun hart. Hun bedoeling toch was volstrekt 
niet om een nieuwe kerk te institueeren, maar veeleer om de 
oude kerk der vaderen uit de ,/valsch gewordene'' kerk uit te 
leiden en op vrij erf tot nieuwen bloei te brengen. Niet minder 
dan wij bekennen de Gescheidenen in de martelaarskerk der vade- 
ren de kerk, waarvan ze afstammen. Ze zijn niet een nieuw 
opgekomen groep, maar zonen van een geslacht uit hetzelfde 
historisch verleden dat wij achter ons hebben. Niet als neophy- 
ten traden ze dus op ; niet als Christelijke parvenu's, die zich 
voor het eerst op Christelijk terrein aanmeldden, maar veeleer 
als de door Gods genade getrouw gemaakte zonen van een 
historische kerk. Vandaar dat ze geen nieuwe belijdenis op 
stehien, maar de Formulieren van eeniyJieid uit de historische 
kerk overnamen, en evenmin oin-spronkelijk aan een nieuwe 
kerkenordeniug dachten, maar eenvoudig op de kerkenordeninij 
van 1619 hun ijk zett'en. Maar hoezeer dit ook hun eigenlijke 
bedoeling was, en ze feitelijk ook door ons als zonen van het- 
zelfde geestelijk huis en als medeafstammelingen uit hetzelfde 
historisch geslacht geëerd worden, toch moeter duidelijk op gewe- 
zen, dioX ZQ kerkrcchleiijk <\\t hun voornemen niet voldongen hebben. 
Een hoogst eenvondige vergelijking zal dit duidelijk ma- 
ken. Stel dat ons vaderland, door de gevolgen van een 
grooten Europeeschen oorlog, zijn zelfstandigheid inboette, en 
'tzij de Pruisen, 'tzij de Franschen aan Nederland een heer- 
schappij en constitutie opdrongen, die te eenen male met de 
eere van ons verleden en den aard van ons volk in strijd was. 
Dan zou, gelijk het altoos gaat, de onaandoenlijke massa zich 
schikken, maar de echte, trouwe vaderlanders zouden zulk een 
toestand niet kunnen uithouden. Zij zouden rusteloo.* rea- 
geeren, en ten leste tot het besluit komen, om <')f het laiul 
uit te trekken (Separatie) óf oj) omzetting van den politieken 
toestand bedacht te zijn (Doleantie). Denk ik nu, dat honderd 
duizend personen besloten het land te verlaten, naar een ge- 
heel onbewoonde streek in Afrika togen, daar de oud-Ne- 
derlandsche constitutie invoerden, en geheel op echt Neier- 
landsche wijze een staatsbestuur inrichtten, zóó dat zelfs de namen 


4(3 KEUKRECUTELTJKE GEVOLGEN   DER  SEPARATIE. 

en titels geheel eender bleven; dan konden deze vrijw.llige 
ballingen zich ungetwijfeld beroemen, dat ze uit trouw aan hun 
volksaard en uit eerbied voor het historisch verleden hunner 
vaderen zich zeer groote ofiFers getroost hadden ; dat ze niet 
een nieuw volk wilden scheppen, maar het oude Nederlandsche 
volk op nieuw erf voor algeheele ontaarding bewaren en tot 
nieuwen bloei brengen wilden; en in zekeren zin zouden ze dan 
kunnen zeggen: Wij zijn het uitgeleide deel der Nederlandsche 
natie. Edoch, hoe volkomen waar dit ook in historischeu en 
nationalen zin zijn zou, slaat srechtelijk zou het toch geheel anders 
staan. Ook al leefden ze toch onder gelijke wetten, als hier eertijds 
golden, de grondslag waarop de rechtsgeldigheid dier wetten rustte, 
zou niet meer de Unie van Utrecht, maar hun nieuw gemaakt accoord 
zijn, en formeel zouden ze dus als een nieuwestaatm de rij derstaten 
optreden. Men ziet het aan de Transvaal, waar het bijna even- 
zoo toeging, en waarvan toch een iegelijk erkent dat het met- 
terdaad een nieuwe slaat is, met een Staatsrecht, waarvoor, hoe 
historisch ook in zijn karaktertrekken, nochtans eerst doorliet 
accoord der //trekkers"  de Staatsrechtelijke grond gelegd is. 

Welnu, geheel in dezelfde positie verkeeren de Christelijke 
Gereformeerden. Toen onze oude kerk overheerd was door de 
invasie van het Synodalisme, hebben zij niet, als de groote 
massa, laöelijk en lijdelijk in dien schriklijken toestand berust, 
maar zijn ze vrijwillig in kerkelijke ballingschap gegaan, om 
een uitnemend historisch deel uit het instituut uit te leiden, 
en dit op vrijer erf, weer in ouden trant, naar de costumen 
en rechten der vaderen, te doen leven. Het oude leefde weer 
op, en wat ze stichtten waren geen kerken van nieuw model, 
maar kerken van het oude stempel. Evenwel, hoe zonder 
aarzeling dit ook wordt toegegeven, toch nam dit het nieuw- 
geformeerde van hun kerkrechtelijken toestaml niet weg. 
Ulrum, en enkele andere kerken, toch uitgezonderd, hebben 
ze niet gezegd: „Wij, als leden van het in.stituut, werpen de 
ons ojigedrongene organisatie af, zoodat voor onze plaatselijke 
kerk de rechtsgeldigheid der nimmer wettig afgeschafte Kerken- 
ordening van 1(519 weer werken gaat"; maar ze hebben, na 
uitgetreden te zijn en als zonder kerkrechtelijken band zijnde. 


KERKRECHTELIJKE  GEVOLGEN  DER  SEPARATIE. 47 

door hun eigen keus en wilsdaad een van ouds bekende kerken- 
ordening voor hun kerken ingevoerd. En dat wel met dien 
verstande, dut de kerkenordening van 1019 voor hen niet 
kerkrechtelijk geldt op grond van het feit, dat de nationale 
Synoden van de IG^l" en 17^1*' eeuw haar rechtsgeldig invoer- 
den, zonder dat ze ooit wettig haar rechtsgeldigheid verloor; 
maar integendeel op grond van hun eigen besluit, om weder 
onder deze kerkenordening te gaan leven. JStel wij namen 
morgen den dag de Grondwet van België over, dan zou toch 
die Grondwet hier niet gelden op grond van wat de Staats- 
macht in België vaststelde, maar op grond van ons eigen be- 
sluit. Al namen dan ook de Christelijke Gereformeerden de oude 
kerkenordening over, toch rust de rechtsgeldigheid van deze 
kerkenordening voor hen niet op wat de Synode van 1010 
deed,  maar op grond van wat zij  zelven besloten. 

Spreekt men dus van tle historische kerk der vaderen, dan is 
ongetwijfeld al wat in de Christelijke Gereformeerde kerk leeft, 
uit die kerk voortgekomen, en heeft de kerk der vaderen zich voor 
een deel in deze kerken voortgeplant ; ja mag en moet erkeml, 
dat ook door de Separatie een loot van dezen historischen 
stam voor verdere verkankering bewaard en tot nieuwe uit- 
spruiting gekomen is. Zoolang er niet van de geïnstitueerde 
kerken, maar van de Belijdenixki'rk tier historie ^ki^n-o\n^n worAt, 
dan zijn ook zij van die aloude kerk een der wettige voort- 
zettingen, evengoed als de kerken onzer vaderen de wettige 
voortzetting waren van de oude Christelijke kerken, die hier eer- 
tijds onder de Rootnsche hiërarchie geformeerd werden. Maar 
kerkrechtelijk geldt dit niet. Zoo men op de geinsdfneerde 
kerken komt, hebben zij metterdaad met de geïnstitueerde kerken 
gebroken en de oude historische kerken in nieunu' iustifutfi/ 
pogen voort te zetten. Dit blijkt ook daaruit, dat ze, niet lang 
na hun optreden, zich vrij achtten, om in de door iien aan- 
genomen kerkenordening allerlei wijzigingen aan te brengen. 
Want wel zijn de meeste dezer wijzigingen later weer terug- 
genomen, maar zoowel dit wijzigen als dit later terugnemen 
geschiedde niet uit kracht van een bevoegdheid, die uit de 
Synode van 1610 op hen gedevolveerd was, maar krachtens hun 
eigen besluit, dat rustte op het gemeen accoord en  ile nieuwe 


48 STAATSRECHTELIJKE  GEVOLGEN  DER  SEPARATIE. 

stipulatiën, waarop ze zich met elkander badden verbonden. 
Eu nog sterker komt dit uit in bet Synodaal besluit en de 
besluiten hunner kerkeraden in zake het reglement van 1869. 
Had bet toch kerkrechtelijk zóó voor hen gestaan, dat de 
Dordsche kerkenordeuing vanzelf gold, uit kracht van hetgeen 
in 1619 besloten was, dan ware bet volstrekt ondenkbaar ge- 
weest, dat hun kerken een nieuwe zeer korte kerkenordeninff zou- 
den hebben ingevoerd, die eerst als zoodanig bepalen kwam dat de 
kerkenordeuing van IGÜ'zou gevolgd worden; zou gevolgd worden 
onder zekere ristrictiën; en zulks wel met bijvoeging van eenige 
bepalingen, die uitgingen van kerkrechtelijke beginselen, die 
met de beginselen dezer kerkenordeuing van 1619 in ouverzoenly- 
ken strijd zijn. 

Dit nu brengt mij  vanzelf t'jt de Staatsrechtelijke  en burger- 
rechtelijke  gevolgen  der  Separatie.   Staatsrechtelyk  nam  de 
Overheid in 1834 tegenover de actie der scheidenden oorspron- 
kelijk het echt Roomsche standpunt in. Eigenlijk toch betwistte 
men hun het recht,  om uit het instituut uit te treden; en evenzoo 
wilde men hun aanvankelijk beletten een nieuwe kerkformatie 
op te richten. Doch van dit geheel onhoudbare standpunt ging 
de Overheid,  onder de critiek der publieke opinie, al spoedig 
af, en erkende toen wel hun recht tot uittreding en hun recht 
om zich opnieuw te formeeren ;  maar alleen onder beding, dat 
zij  van  elke  pretentie,  als waren ze een voortzetting van de 
historische kerk, zouden afzien. Dit nu gaven de Gescheidenen 
aanvankelijk  niet  toe.   De  kerk,   zoo  spraken  ze,  volgt  de 
belijdenis;  wij  zijn het, die de historische belijdenis mee uit- 
droegen ;  alzoo komt ons de titel der historische kerk en dus 
ook haar goed toe. Hier liep blijkbaar een misverstand onder, 
maar  een  misverstand,  dat begrijpelijk was.   Ze redeneerden 
namelijk uit het precedent, dat gegeven was in de 16'^^^' eeuw 
Toen  had  de  Overheid  beslist, dat de titel van //Christelijke 
kerk^'  en  het //goed" der Christelijke kerk de ;/ware religie^' 
volgde,  en  op  dien  grond  de  rechten   en  bezittingen  der 
Roomsche kerk aan de Gereformeerden toegewezen. En zoo nu 
ook, dachten de Gescheidenen, moet het thans gaan.  Titel eu 
goed behooren aan de //ware religie". Die //ware religie" leeft 


STAATSRLCnrELIJKE  GEVOLGEN  DER  SEPARATIE. 49 

kerkelijk bij ons Alzoo moet ,/titeI* en //goed" der Christelijke 
kerk ons volgen. Hierin vergiste men zich echter. Eertijds 
namelijk kon de Staat zoo oordeelen, omdat de Overheid zelve 
professie deed van de „ware leligie"; als Overheid voor de 
//ware religie" zorgde; en dus het gebruik van het goed gaf 
aan wat in haar oog de kerken der //ware religie" waren. Maar 
in 1834 ging dit niet meer op. De Overheid had toen ffecn 
professie meer; de Overheid zorgde nie/ meer voor de „ware 
religie^', die ze als de Overheid niet meer kennen kon; en zoo 
waren de kerkelijke instituten tot een zelfstandige rechtspositie 
in den Staat gekomen; tot een positie met eigen titel en bezit. 
Hieruit nu volgde dat titel en eigendom in 1834 niet meer 
de belijdenis als zoodanig konden volgen, maar alleen die belijdenis 
in heur kerkrechielijki' geldigheid, d. w. z. als l)elijdenis der 
qeïnüUueerde kerken. Had men dus in 1834 reformatie van de 
bestaande geïnstitueerde kerken doorgezet, gelijk te Ulrum, 
dan voorzeker had men zijn Staatsrechtelijk bedoelde, maar 
feitelijk Burger rechtelijke pretentie op titel en goed kunnen 
handhaven ; maar thans, nu men het instituut den rug had toe- 
gekeerd, en f en «/<;//«■<' kerkfoimatie geinstitueerd had, ;//('/ meer. 
Uit den strijd ten bate dezer pretentie gevoerd, blijkt dan 
ook wel, dat men eigenlyk iets anders tjedoelde, clan wat men 
kerkrechtelijk gedaan had ; maar het kon niet anders, of aan 
deze edeler bedoeling moest almeer door do onverbiddelijke 
consequentie van het standpunt, dat men kerkrechtelijk innam, 
het zwijgen worden opgelegd ; en de du&genoemde „afstand* wa.s 
feitelijk niets dan een andere uitdrukking voor wat men doOp 
de daad der uittreding uit het instituut reeds voor jaren 
gedaan had. Staatsrechtelijk kon men in dien toestand op 
niets anders bedacht zijn, dan op de erkenning door de Over- 
heid als nieuw geformeerd in.stituut. Die erkenning is dan ook 
gezocht; maar bij dat zoeken stuitte men op tweeërlei moeie- 
lijkheid. Vooreerst hierop dat de erkenning van nieuw gein. 
stitueerde kerken in ons Stiiatsrecht geheel ongeregeld is; en 
ten andere dat men in het onzekere verkeerde, of deze erken- 
ning aHcen voor elke plaatselijke kerk afzonderlijk, of ook voorde 
„saaravergadering der kerken" moest gezocht. Wat het eerste 
punt betreft, had  men sinds  18r)3 en  I8r).') de keuze, om óf als 

4 


50 STAATSRECHTELIJKE  GEVOLGEN  DER  SEPARATIE. 

gewone Vereeniging zich door een speciale wet te laten er- 
kennen, of wel als //kerkgenootschap* op te treden ; iets wat 
onze vaderen niet hebben gekend. Hierbij koos men het laatste; 
en had men zich hierbij bepaald tot de //plaatselijke kerken" 
afzonderlijk, dan ware er minder gevaar geweest. Maar ach- 
ten Ie dat het toch ook wenschelijk was, om óók als //bond van 
kerken" erkend te zijn, ging men er toen te kwader ure toe 
over, om alle kerken saam als èé}i kerkgenootschap aan te dienen, 
waarvan de plaatselijke kerken slechts de gesplitste onderdeden zouden 
zijn. Immers eischte de wet van 1853 dat men beleden en het 
hesttmr van dit landsgenootschap zou aanwijzen. En zoo kwam 
toen het reglement van 18G9 in de wereld, dat de leden der 
plaatselijke kerken met inbegrip van de gedoopten, tot leden 
van het ééne groote landsgenoot schap maakte, en werd men al zoo, 
geheel in strijd met den geest en de beginselen der aloude 
Gereformeerde kerkenordening, zonder het te weten of te bedoe- 
len, in dit opzicht collegiaal. 

Deze stap volgde intusschen niet uit het beginsel der Schei- 
ding, maar druischte er tegenin. Niet alsof men plaatselijk in een 
//kerkelijke kas" of soortgelijke vereeniging een redmiddel had 
moeten zoeken. Wie met het instituut gebroken had, en als 
nieuw instituut was opgetreden, kon zich zeer wel als nieuw 
plaatselijk instituut laten erkennen. Dit lag zelfs op de lijn 
der Scheiding. Maar nooit had men bij de Overheid als bond 
van kerken een andere erkenning mogen zoeken, dan op den 
grondslag van het zelfstandig bestaan der plaatselijke kerken als 
kerkgenootschappen, in den zin der Wet van 1853. Of de Over- 
heid hiervoor een vorm zou hebben kunnen vinden, is een vraag 
die thans niet kan beantwoord. Slechts sta vast, 1" dat een nieuw 
geformeerde kerk de lijn der Scheiding niet verlaat door zich 
plaatselijk als kerkgenootschap aan te dienen ; en ten 2° dat 
men door alle plaatselijke kerken individueel in één kerk op 
te smelten en als één kerkgenootschap in den zin der wet 
van 1853 te laten erkennen, het beginsel zelf van de Scheiding 
prijs geeft. Het beginsel der Scheiding toch was niet een actie van 
boven af, maar een actie uit de plaatselijke kerken; en wel deze 
actie geleid in gehoorzaamheid aan de kerkrechtelijke beginselen, 
gelijk  die  in de kerkenordening van 1619 belichaamd waren. 


KERKRECHTELIJKE  GEVOLGEN'  DER  DOLEANTIE. 51 

Geheel anders daarentegen staat het met de kerkrechtelijke 
gevolgen der Ihleantie. Bij de bespreking hiervan ga ik uit 
van de navolgende onderfe;tellingen : 1". dat zij die ten deze 
gehandeld hebben, handelden in hun qualiteit van leden eener 
geïnstitueerde, maar in allerlei opzicht diep bedorven kerk ; 
en wel óf als „kerkeraadsleden", óf als //geloovigen'' in 
kerkrechtelijken zin, en dus in het laatstgenoemde geval na 
oproeping van alle nog belijdende „leden der geïnstitueerde 
kerk''. 2" Dat de handeling als zoodanig bestaan heeft in het 
ambtelijk, krachtens rechten en bevoegdheden uit het instituut 
der kerk voortgevloeid, declareeren, dat de wettelijk nooit af- 
geschafte kerkenordening van 1619, wier werking tijdelijk door 
een onbevoegde macht gesuspendeerd was, alsnu weer in wer- 
king trad. En 3" dat dit in werking zetten van de eenige nog 
altoos geldende kerkenordening aan de Overheid des lands ge- 
meld is, en de maatregelen genomen zijn om bij het woord de 
daad te voegen. Hiermee beweer ik dus niet, dat overal juist 
en goed is gehandeld ; en wil zelfs aannemen dat er gevallen 
aanwijsbaar zijn, waarin de iiistitutaire band door onbedacht- 
zaamheid is doorgesneden; maar bij de kerkrechtelijke gevolgen 
der Doleantie komen deze exceptiën niet in aanmerking. Dit 
zijn onregelmatigheden, die in elk bijzonder geval afzonderlijk 
moeten beoordeeld worden. Bepaal ik mij alzoo tot het normale 
verloop, dan heeft men drieërlei gevallen te onderscheiden : P. 
het geval, van geïnstitueerde kerken, waar de kerkeraad van 
het instituut, bij kerkeraadsbesluit, tot reformatie overging, gelijk 
te Voorthuizen, liotterdam en elders ; 2*^ het geval van geïn- 
stitueerde kerken, waarin kerkeraadsleden handelend optraden, 
maar zonder dat de kerkeraad als college medewerkte ; en 3*> 
het «xeval van jxeïnstitueerde kerken, waarin noch de kerkeraad 
noch eenig kerkeraadslid den stoot gaf, maar de //leden" der 
kerk handelden krachtens het kerkrechtelijk ambt der //geloo- 
vigen." Wat nu de hoofdzaak betreft zijn de rechtsgevolgen 
van deze daad in kerkreclitelijken zin voor al deze drie gevallen 
dezelfde, en komen ten principale neder o\) de/e drie. 

Ten eerxtc is de geïnstitueerde kerk in Doleantie hetzelfde 
kerkelijk instituut gebleven als vóór de Doleantie. Of de Over- 


52 KEUKllECHTELIJKE  GEVOLGEN  DEU  DOLEANTIE. 

heid dit weigert te erkennen is de vraag niet; evenmin of 
de rechter weigert den burgerrechtelijken eisch, die op grond 
van deze identiteit van instituut wordt ingesteld, ons toe te 
Avijzen ; en veel minder nog of de Synodale organisatie, met 
welke de breuke plaats greep, deze identiteit volstrekt loochent 
en ons als scheurkerk dittameert. De vraag of het instituut der 
doleerende kerk nog hetzelfde is als vóór de Doleantie kan en 
mag in kerkrechtelijken zin, omdat de te reformeeren kerk 
een y Gereformeerde '' was, niet anders dan uit de beginselen 
van het Gereformeerde kerkrecht beantwoord ; iets wat voor ons 
gelijk staat met een beslissing uit Gods Woord, naardien wij 
erkennen en belijden dat deze beginselen uit Gods Woord ge- 
nomen zijn. Staat het nu op grond van Gods Woord en uit 
kracht van die beginselen vast, dat de kerk in haar eenheid 
nooit anders dan plaatselijk kan zijn ; dat van elke kerk de 
plicht tot reformatie, zoodra ze gedeformeerd wierd, onafschei- 
delijk is ; en dat de verplichting tot reformatie van het instituut 
wel in de eerste plaats op de voorgangers, maar, zoo deze stil- 
zitten, ook op de ,/geloovigen'' rust; — dan is het kerkrechtelijk 
hiermee op Gereformeerd terrein boven allen twijfel verheven, 
dat reformatie de continuïteit van het instituut niet breekt; 
en alzoo, deze continuïteit niei gebroken zijnde, het instituut 
in zijn wezen identiek is gebleven. En is dit zoo, dan ligt hierin 
opgesloten, dat elke doleerende kerk, die zich gedraagt en aan- 
stelt als ware ze een niemve formatie, hiermede haar eigen 
daad te niet doet ; en kan er dus niet genoeg op gewerkt, om het 
besef levendig te houden, dat de geïnstitueerde kerk van vroeger 
nog altoos dezelfde is, als die waarin men eertijds leefde. 

Hierin nu lisjt tevens, dat de reformatie van het instituut 
niet anders mag opgevat dan als een reformatie van het ^<?^ce/e 
instituut ; en zulks wel in dien strengen zin, dat het geheele in- 
stituut, gelijk dit op dat oogenblik bestond, van onder de organisa- 
tie van ISIQ geheel is uitgebracht en daarmee %/>/* meer uitstaande 
heeft. Stel dus, een geïnstitueerde kerk had op den dag, waarop men 
tot reformatie overging, 10,000 leden, dan moest, hetzij de 
reformeerende hetzij de nieuw opgetreden kerkeraad, ook deze 
10.000 leden, voor zooveel hem aanging, in de gezegende ge- 
volgen der reformatie laten deelen. Hij, als kerkeraad had geen en- 


KERKUECHTELIJKE  GEVOLGEN  DER  DOLEANTIE. 53 

kei recht, om personen, die eenmaal door belijdenis en stipulatiën 
als leden der geïnstitueerde kerk erkend waren, ter oorzake 
der n formatie als /iie/-\eden te beschouwen. Zelfs wat het 
heilig Avondmaal aangaat moest hij als toegelaten tot 
het heilig Avondmaal blijven erkennen, al irle toegelaten 
tcas. Wel behield hij het recht, ja, rustte in verhoogde 
mate op hem de plicht, om leden die in strijd met de sti- 
pulatiën verkeerden of handelden, onverwijld te schorsen in de 
uitoefening van hun rechten of ook uit de geïnstitueerde kerk 
uit te bannen; maar ook dan worden deze geschorst en geban- 
nen als zijnile leden, en  dus ijualifale (jiid. 

Evenzoo stond het met de ambtsdragers. Wie een ambt in 
de geïnstitueerde kerk bekleedde, bleef in dat ambt ook na de 
reformatie, zoolang totdat hij dit óf vrijwillig neerlegde, öf 
er uit ontzet werd. 

En niet anders eindelijk was het met ,/titel" en //eigendom" 
gelegen. Het instituut bleef zijn titel van ,/Nederduitsche Ge- 
reformeerde kerk" behouden, en veranderde het Hervormde 
alleen daarom in „Gereformeerde'' omdat de kerkenordening alleen 
den titel van //Gereformeerde" kent. Waar men in bet bezit van 
het goed was, mocht men dus ook het goed van het identiek 
gebleven instituut niet prijsgeven, dan op last van den rechter; 
en, ook waar men dit op last van den rechter opgaf, mocht 
men dit nooit doen dan onder uitirukkelijk voorbehoud van al 
zijn rechtt-n ; o:n de eenvoudige reden, dat een instituut, dat 
hetzelfde l)lijlt, ook als eigenaar zich in gelijken zin als voor 
de reformatie moest blijven gedragen. 

In de in-t'e.ile plaats was een kerkrechtelijk gevolg der refor- 
matie van het instituut, dat door die daad zelve het kerkver- 
band met andere kerken, voor zooveel dit uit de organisatie van 
181G voortvloeide, te eenenmale verbroken was, en daarentegen 
het kerkverband met alle kerken, die uit kraciit der nog onge- 
broken geldigheid van de Dordtsche kerkenord»aiing handelen 
gingen, eo ipxo vastlag. Rechtens kon wel de eisch tot kerkverband 
aan alle kerken, die ooit onder deze kerkenordening gestaan 
hadden, gesteld; maar feitelijk kon er geen ander kerkverband 
werken, dan  met de kerken, die eveneens haar instituut refor- 


54     KERKEECHTELIJKE GEVOLGEN DER DOLEANTIE. 

meerden on de oude stipnlatiën van kerkverband vernieuwden. 
Attestatiën b. v. van kerkeraden, die nog onder de organisatie 
van 1816 bleven, misten van dut oogenblik af rechtsgeldige 
kracht. Wie ze aannam, nam ze aan omdat hij er een zedelijke 
waarde aan toekende, afgaande op de onderteekenaren ; maar 
rechtsgeldige attestatiën, die alleen uit kracht van het contrac- 
tueele kerkverband gelden kunnen, waren ze niet. Alle overige 
geïnstitueerde kerken, die nog naar de organisatie van 1816 
bleven leven, waren van het oogenblik der Doleantie af, kerkelijke 
instituten van bedorven gestalte, waarmee men in geen verband 
hoegenaamd stond; ook al bleef men op grond der Dordsche 
kerkenordening den eisch op deze instituten behouden, dat 
ook zij zich reformeeren zouden, en ook al was men gehouden, 
na tot stand gekomen reformatie, het kerkverband ook met 
deze kerken, als in de Dordsche kerkenordening wortelende, 
eo ipso te erkennen en te doen  werken. 

Het derde gevolg, en hierop is veel te w^einig gelet, was, 
dat niet in geestelijken, maar in kerkrechtelij ken zin derefor- 
matie van het instituut aan elk lid van, of ambtsdrager in dit 
instituut, de keus stelde, of hij al dan niet zijn stipulatiën be- 
schouwen wilde als in het op nieuw gereformeerde instituut door- 
gaande. Want zoo waar als het is dat noch een kerkeraad noch de 
//geloovigen" hun instituut ooit anders reformeeren kunnen, 
dan op beding dat dit voor heel het instituut gelde, even waar 
is het, dat niemand kan gedwongen worden, om tegen zijn 
wil uit het instituut, gelijk het was, in het verbeterde instituut 
te worden overgebracht. Dit te wanen ware de insluiping van 
het Roomsche kerkrechtelijk beginsel en de uitdrijving van het 
Gereformeerde beginsel. Voor ons moet de geïnstitueerde kerk, 
gelijk Voetius het noemt, altoos zijn en blijven de socif/as 
lihere inita, d. i. een vrijwillig aangegane gemeenschai). En 
nu moge het in geestelijken zin duizendmaal zonde voor iemands 
ziel en schuld voor God zijn, zoo hij wol lid wil zijn van 
een ge^/rformeerde kerk, die in strijd met Gods Woord staat, 
en van dit instituut niet meer wil weten, als het om Gods 
Woord meer nabij te komen, in gestalte veranderd is; maar 
A-crkrechtelijk  kan  dit  nimmer  zijn  recht  vernietigen  om de 


K ERKllECnTELIJKE  GEVOLGEN  DER  DOLEANTIE. 55 

gefjeven  stipulatiën  alleen  te laten gelden voor het instituut 
in dien voiin, waarin dit bestond, toen hij zijn sti|Hilatiën gaf. 
Bezat  hij  nu formi'el het recht, om, zoo hem dit goed dacht» 
zijn band  niet dit instituut te verbreken, ook al ware dit /7('W(??;e» 
wat  het  was,  dan  mag  wie  het tnecrih-rc kan doen ook het 
mindere  ten  uitvoer brengen, en is hij  dus kerkrechtelijk ook 
bevoegd  om,  zoo  het  instituut  ouders  wierd  dan  het  was, 
zijne  stipulatiën  als vervallen te beschouwen.   Verklaart  dus 
iemand  feitelijk,  stilzwijgend,  in  woorden of schriftelijk, dat 
hij  voortaan  niet meer als lid van het instituut in deze nieuwe 
gestalte wil beschouwd worden, dan  moge  de kerkeraad  hem 
daarom  niet  opgeven,  en  hem  vermanen, ja dringen bij de 
liefde Gods ; maar dit alles neemt niet weg, dat wie niet langer 
tot  deze veranderde geïnstitueerde kerk wil  gerekend worden, 
er  ook  niet  langer  toe  behoort  als  lid der  kerkrechtelijke 
gemeenschap ; en dat de kerkeraad op den zoodanige elk recht 
van   kerkelijke  gezagsuitoefening  heeft  verloren.  Dit kan en 
mug  niet  anders voorgesteld, omdal elke andere   voorstelling 
de ' „libertas   Christiana''   vernietigt,  en   onverbiddelijk  den 
Roomschen weg opdrijft. En zoo is dan de wederzijdsche ver- 
houding  deze, dat de kerkeraad een ieder die lid  Avas  op het 
oogenblik der reformatie zijnerzijds als lid in de gemeenschap 
moet toelal en. behoudens zijn recht van en plicht tot schorsing 
en  uitbanning;  maar  dat elk lid van het instituut voor zich 
formeel in rechten de bevoegdheid heeft, om, na de tot stand 
gekomen  reformatie,  zijn gegeven  stipulatiën  als  verrallen te 
beschouwen, en zich niet langer als lid dezer veranderde geïn- 
stitueerde  kerk  te  gedragen.  Iets  wat a fortiori ook van de 
ambtsdragers geldt. 

Het was daarom juist gezien, dat de Doleerende kerken niet 
tot .schorsing of ontzetting zijn overgegaan van die ambts- 
dragers, die feitelijk hun stipulatiën terugnamen en de gemeen- 
schap met het instituut afbraken, liet was Gereformeerd ge- 
handeld, dat ze zich onthielden van kerkelijk gezagsvertoon 
tegenover die leden van het instituut, die duidelijk te kennen 
gaven dat zij zich uit het instituut terugtrokken. En het was 
evenzoo practisch juist gehandeld, dat men de leden uitnoodigde 
door  persoonlijke  verklariug  zich uit te spreken.   Want wel 


56     KERKKECUTELIJKE GEVOLGEN DER DOLEANTIE. 

lag in dit laatste niet, dat wie zich nu niet aanstonds uitsprak, 
als lid verviel, maar zoo wierd toch eenige scheiding gemaakt 
tusschen de leden, die toonden prijs te stellen op hun duurzaam 
deelgenootschap aan het thans gezuiverde instituut, en die 
anderen die of feitelijk er meê braken of nog aarzelden, en 
eerst later tot beslissing zouden komen. 

Ik kan mij dan ook nauwelijks voorstellen, dat iemand deze 
mijne stelling betwisten zal. Als morgen den dag mijn kerkeraad 
het instituut van Gereformeerd Arminiaansch, Baptistisch of 
Luthersch maakt, dan vorm ik met mijn medeleden toch geen 
kudde schapen, over wier kerkelijk leven de kerkeraad naar 
goedvinden beschikt. Kan ik mij te allen tijde uit een kerkelijke ge- 
meenschap terugtrekken, waarom zou ik dit dan ook niet kunnen 
doen op het oogenblik dat men het instituut verandert, waar 
toch juist die verandering, die de kerkeraad refonnaiie noemt, 
in mijn oog deformatie kan wezen. Xog eens, in geestelijken 
zin is en blijft het natuurlijk zonde, in een instituut te blijven 
zoolang het met Gods Woord in strijd is, en er uit te loopen 
als het zich naar Gods Woord reformeert, maar kerk recJi lelijk 
moet aan elk lid zijn recht en keuze vrij en onverlet blijven. Wie 
blijft moet blijven op grond van zijn overtuiging en van 's Heeren 
wil, en wie dat meent niet te kunnen, heeft formeel het recht 
om heen te gaan. Alleen zou men de vraag kunnen opwerpen, 
of de kerkeraad niet het recht had van hen die gaan willen 
een scJirifh'lijke verklaring te vergen; maar daargelaten dat 
mannen als Voetius hier ook de stilzwijgende, feitelijke ver- 
klaring gelden laten, zoo ligt het in den aard der zaak dat 
wie de rechtmatigheid van de daad der reformatie betwist, 
zulk een verklaring niet kan geven. Voor hem toch staat de 
vraag zoo, dat de dusgenaamde reformatie in zijn oog een 
schisma was, en hij in het oude instituut bleef. Hij beweert 
dus niet te breken, maar te blijven waar hij is; en omge- 
keerd houdt hij staande, dat de Doleerenden uit de gemeen- 
schap traden en een schismatieke gemeenschap oprichtten. 

Hiermee echter hebben de //geloovigen", die het instituut 
tot reformatie brachten, niet te rekenen. Zij moeten handelen 
naar de beginselen van hun eigen belijdenis. En dan komt de 
zaak b.v. te Amsterdam hierop neer, dat oj) 10 December 188G 


KERKRECHTELIJKE  GEVOLGEN  DEK  DOLEANTIE. 57 

door de, krachtens Gereformeerd kerkrecht, daartoe bevoegden 
het instituut der kerk losgemaakt is van de Synodale organi- 
satie van 181G voor allen die op 10 December 1880 door sti- 
pulatie in de gemeenschap van dit instituut als membra com- 
pleta erkend waren, ongeveer 50.0(l0 in aantal. Dat de alstoen 
opgetreden kerkeraad krachtens de vroeger gemaakte stipulatiën 
kerkrechtelijk geht»uden was, elk onder stipulatie aangenomen 
lid, als lid te blijven erkennen behoudens zijn recht en plicht, 
om door schorsing en ban voor de zuiverheid der kerk te 
waken. Dat toen een deel der leden zich verklaard hebben indien 
zin, dat zij op het voortdurend genot van deze kerkelijke ge- 
meenschap prijs stelden. Dat een misschien grooter deel, waar- 
onder vele ambtsdragers, feitelijk verklaard hebben, met het 
aldus gezuiverde instituut niets meer van doen te willen hebben ; 
over welke de kerkeraad alzoo geen kerkrechtelijk gezag meer 
kon uitoelenen. En dat een moeielijk te bepalen deel niets 
van zich merken liet, zoodat het den kerkeraad nog altoos 
onbekend is, of deze al dan niet in de voorrechten van het 
gezuiverde instituut willen blijven deelen. Zij nu, die dui- 
delijk getoond hebben, niet langer als leden van het gezui- 
verde instituut te willen gerekend worden, hebben zich toen 
van het oude Instituut afgescheiden, feitelijk een nieuw schis- 
matiek instituut opgericht, en hebben dat nieuwe instituut 
in rechten aan de Synodale organisatie van 1810 verbonden. 
Met dit • nieuwe schismatieke instituut nu, dat de ken- 
merken van de ware kerk mist, heeft het oude en tot 
zuiverder gestalte gebrachte instituut niets meer uitstaande. 
Van dit instituut kunnen noch mogen attestatiën aangenomen 
worden, en wie zegt bij dat instituut belijdenis te hebben ge- 
daan, moet niettemin, als stond hij nog geheel buiten alles, 
wat men noemt, zijn belijdenis overdoen. Waaruit resulteert 
dat het instituut dat in Doleantie ging, nu daargelat»Mi zijn 
geestelijke verplichting jegens afgedoolden en zijn ten deele amb- 
telijke roeping jegens alle g<'doopten, kerkrechtelijk d. i. voor 
wat de geïnstitueerde kerk betreft, t/tana reeds lang niet meer be- 
staat uit alle leden, die er op 10 December 1880 deel van 
uitmaakten, maar alleen uit die leden, die óf van hun instem- 
ming  met  het  werk  der  reformatie  lieten  blijken,  óf <»ni- 


58 STAATSRECHTELIJKE  GEVOLGEN  UEtt  DOLEANTIE. 

trent wier wilskeuze nog niet bleek. Alsook, dat de velen die 
feitelijk met dit instituut braken, daartoe kerkrechtelijk niet 
meer mogen gerekend worden, en thans te beschouwen zijn 
als leden van een nieuw door hen opgericht S^-nodaal insti- 
tuut. Dit zou minder duidelijk zijn gebleken, als niet in den 
aanvang van dit vlugschrift breedvoerig het ontstaan, het wezen, 
de continuatie en de reformatie van de geïnstitueerde plaatse- 
lijke kerk, naar den regel der Gereformeerde kerkregeering, 
beschreven ware; maar nu die uiteenzetting tot in bijzonder- 
heden wierd gegeven, en bij de tegenstelling tusschen het 
Roomsche, Sektarische en Gereformeerde kerkrecht ten deze het 
juiste licht viel, is twijfel niet wel mogelijk en houdt alle onzeker- 
heid over de te volgen gedragslijn op. Os. Hogerzeil en Ds. Vosc. s. 
hebben duidelijk getoond hun vroegere stipulatiën als vervallen te 
beschouwen, en de kerkeraad der Nederduitsche Gereformeerde 
Kerk mist alzoo het recht eenig kerkelijk gezag over hen uit 
te oefenen. Zij hebben thans een nieuw schismatiek instituut 
opgericht, dat ze weer aansloten aan de Synodale organisatie. 
En wat we nu ook nog, naar Christenplicht, doen mogen, om 
hen van hun doolweg terug te brengen, kerkrechtelijk staan we 
met  hen  in niet de minste gemeenschap meer. 

De S/aalsrechielijke en Burgerrechtelijke gevolgen der Do- 
leantie vloeien van zelve voort uit het feit, dat geen nieuw 
instituut opgericht, maar een bestaande geïnstitueerde kerk tot 
reformatie gebracht is. Op grond toch van dat feit moe.sten 
wij van de Overheid blijven eischen, dat we als de continuatie 
van het aloude instituut, en dus als rechthebbenden op den 
titel van dat instituut, erkend worden. Hier stonden dus voor 
de Overheid twee pretentiën tegenover elkander. Eenerzijds 
ome pretentie, dat wij, blijkens de naar Gereformeerde begin- 
selen tot stand gebrachte reformatie van het instituut, recht 
hadden op wat bestond; en daartegenover de pretentie der 
Si/}wdale7i, dat zij de continuatie van het oude instituut waren, 
en wij een schismatieke nieuwe vereeniging. Staande tegenover 
deze beide pretentiën heeft onze Overheid toen roor de Synode en 
Zegen ons partij gekozen. Hierin nu heeft de Overheid, naar 
onze innigste overtuiging, gezondigd. Ze kwam tot deze zondige 


BURGEBRECHTELIJKE GEVOLGEN DER DOLEANTIE.     59 

conclusie doordien ze onze Gereformeerde kerken naar de regelen 
van een gewoon //zedelijk lichaam* beoordeelde, en dus niet 
rekende met haar eigen aard, waardoor ze aan Christus als 
haar Koning, aan de Heilige Schrilt als zijn Woord, en aan de 
Belijdenis als het getuigenis harer ziele verbonden is. Als goede 
Calvinisten voeren we intusschen tegen deze daad der Over- 
heid geen ander dan lijdelijk vcrzd, d. w. z. we onderwerpen 
ons, maar voegen ons niet; en blijven onze pretentiën o|) grond 
van Gods Woord onverzwakt en onvtriniiiderd handhaven; en 
liever getroosten we ons het gebrekkige wat aan een hulp- 
middel als de „Kerkelijke Kas" altoos kleven zal, dan ons eerst- 
geboorterecht voor een erkenning als nieuw geformeerd in- 
stituut te verkoopen. Morgen den dag zal elke Uoleerende kerk 
door de Overheid erkend worden, zoo ze zich slechts als nietiw 
instituut aandient; maar dut juist mogen onze kerken niet. 
Ook plaatselijk mogen irij ons dus niet als //Kerkgenootschap" 
laten boeken. Daarom blijven we dan ook kerken in Doleantie. 
Een Doleanlie, die dan eerst weg zou vallen, zoo óf de Overheid 
ons als continuatie van het oude instituut wilde eeren, of wel onze 
kerken haar beginsel prijs gaven en den band met het verleden 
doorsneden. Voor de Christelijke Gereformeerden daarentegen, 
die den weg van Separatie en nieuwe formatie insloegen, bestaat 
dit bezwaar, pludtselijk althans, niet. Zij kunnen plaatselijk een 
Kerkgenootschap vormen londer hun beginsel prijs te geven. 
Maar de Doleerende kerken kunnen dat niet. 

En hiermede is onze burgerrechtelijke positie van zelve ge- 
geven. Onze geïnstitueerde kerken hebbeu naar plicht en roeping 
haar l)ezitsreclit op het kerkelijk goed gehandhaafl, zoolang 
de politie of synodaal geweld er haar niet uit drong. Daarom 
hebben ze haar eigendomsrecht op dit goed verweerd bij den 
burgerlijken rechter ; en eerst toen die rechter haar in het 
ongelijk stelde, de goederen afgegeven. Dit heeft veel geld ge- 
kost, maar dit offer mofsi om des beginsels wille gebracht. 
Toch is nergens het goed afgestaan dan onder protest, en zullen 
we ook in de toekomst bij gewij/.igdo jurisprudentie onze rech- 
ten verder Imndhaven. 

Immers men boude wel in liet oog dat een rechterlijk vonnis 
wel  in  rechten  bindt,  maar dat, zo> het  v.)nnis  u al  in  het 


co BÜRGEKBECHTELIJKE  GEVOLGEN  DER  DOLEANTIE. 

ongelijk stelt, daaruit nog volstrekt niet blijkt, dal f/e 07igelijk 
hebt. Vooral in zulk een geschil wordt een rechterlijke uit- 
spraak geheel beheerscht door de tijdelijk heerschende juris- 
prudentie, en die jurisprudentie wisselt met elke eeuw. Ook 
al laat men de vraag buiten bespreking, of dè rechter, uit 
zucht om de orde te handhaven, niet vaak zijne rechterlijke roe- 
ping uit het oog verloor, en soms ook wel onbewust door 
persoonlijke synodale sympathiën in zijn oordeel bevangen wierd, 
is zulk een rechterlijk vonnis nog in het minst geen bewijs 
dat ge voor God met uw pretentie niet recht staat, maar 
alleen dat God u den eisch oplegt, om o/j dit oogenhlik voor 
die uitspraak het hoofd te buigen. 

Daar intusschen, bij deze weigering van de Overheid, om 
ons als continuatie van het oude instituut te erkennen, en na 
deze rechterlijke verklaring, die ons het recht op de goederen 
ontzeide, onze kerken toch gebouwen noodig hadden en gelden 
moeten beheeren, schoot er toen niets anders over dan een 
soort hnlpvereeniging voor de financiën op te richten; en dit is, 
naar het voorbeeld der oude Christenen onder de hoogheid 
van de Romeinsche keizers, dan ook in de //kei'kelijke kassen" 
geschied. //Kassen" waarop men allerlei critiek kan oefenen, 
en die zeer zeker aan rechtmatige critiek blootstaan, maar 
die, tenzij wij ons beginsel willen j^rijsgeven, het eenig red- en 
hulpmiddel zijn, om, naar eisch van het Woord, ook ons 
financieel beheer //eerlijk en met orde te laten geschieden." 


IV 


DE  VEREENIGING. 


Mag nu deze schets van de kerkrcc/itelijke, staalsrec/iteiijke 
en burgen-echtelijke gevolgen, die uit de twee reformatorische 
actiën (eenerzijds door Separatie en anderzijds door Doleantie) 
rechtstreeks voortvloeien, aan de eiï^chen van eeu bondig be- 
toog beantwoorden, dan moet uit deze beiderzijd-^ aanwezige 
gevolgen zelven nog een laatste gevolgtrekking afgeleid, die voor 
de  beide  reeksen  van  aldus bestaande  geïnstitueerde  kerken 


rAffEENIGINO  OF  /T^ftEENIGING ? 61 

saam geldt, do plicht namolijk der vereeulyiiKj in gemeenschap- 
pelijke Classicale en Synodale vergaderin<^en. 

Veroorlove men mij daarom ook dit laatste punt kortelijk 
toe te lichten. 

Ik spreek in dit opstel van vereenUjing, niet van hereeniging, 
en wil met een enkel woord ook aan den strijd over deze 
beide wijzen van uitdrukking voor goed een einde maken. 

Zoo dikwijls er sprake is van het tot elkaar brengen van 
twee reeksen geïnstitueerde kerken, waarvan de eene reeks 
pas sinds 1834 ontstond, en de andere reeks de continuatie 
is van de oudtijds geïnstitueerde kerken, mag er niet gesproken 
worden van Jiereenignnj, maar is vereenigiug de eenig juiste 
term. Immers herèenigen kan men alleen, wat vroeger één 
was; en overmits nu deze beide reeksen geïnstitueerde kerken 
als zoodanig nooit één geweest zijn, eu niet konden zijn, 
omdat de eene reeks pas later ontstond, zou er niet anders 
kunnen plaats hebben dan vereenigiug. 

Hereenmm" zou wat de geïnstitueerde kerken aangaat alleen 
kunnen plaats hebben tusschen de oude geïnstitueerde kerken 
en de personen, die door Separatie van haar zijn gescheiden. 
Overmits echter verreweg het grooter aantal leden van de 
Christelijke Gereformeerde kerken eerst in die nieuwe kerken 
den toegang tot het heilig Avondmaal ontvingen, en zij dus 
nooit niemh) a cotnplefa, d. i. volle leden van de oude geïnstitueerde 
kerken geweest zijn, zou hereeniging door persoonlijken terug- 
keer naar het eerst verlaten instituut slechts voor zeer enkelen, 
meest zeer ouden van dagen, denkbaar zijn. En ook dan nog 
zou dit nooit een onderwerp van onderhandeling tusschen de 
beide reeksen van kerken kunnen uitmaken, overmits niet de 
geïnstitueerde Christelijke Gereformeerde kerken, maar alleen 
de personen harer leden hierover zouden te beslissen hebben. 
T?nmers wat wel eens door een doctriniiir theoreticus beweerd 
is, dat de Christelijke Gereformeerde kerken in die steden en 
dorpen, waar het oude instituut thans tot reformatie kwam, 
verplicht zouden zijn, om zich te ontbinden, opdat al hare 
leden zich weer konden aansluiten aan het oude instituut, is 
een eisch, dien men voor de rechtbank van het Gereformeerde 
kerkrecht  nooit  /.al  kunnen  staande houden.   Il'el  zoo men 


62 rA'AEENlGING  OF  ^£«EENIGING ? 

zich op het lioomsche standpunt phiatst, en alzoo zijn eigen 
instituut voor het eenig bestaanbare aanziet, en dit identifi- 
ceert met de absolute kerke Christi. Maar niel zoo men uit kracht 
van het Gereformeerde beginsel erkent, dat de kerke Christi 
zich in het zichtbare openbaren kan in onderscheidene instituten. 

Voor zooverre er dus, door wien ook, met opziclit tot de 
beide reeksen geïnstitueerde phiatselijke kerken ooit van „her- 
eeniging'^'  gesproken  is,  was dit een fout in de terminologie. 

Wel moet daarentegen van //Aez-eeniging'' en niet van i/Ver- 
eeniging/' gesproken worden, zoo men het oog heeft niet op 
de aanhoorigheid der leden tot ééne der beide geïnstitueerde 
kerken in eenzelfde stad of dorp, maar op onzer aller aanhoo- 
righeid tot de historische Gereformeerde kerk onzer vaderen, 
gelijk die vanouds hier te lande in allerlei instituten openbaar 
werd. Dan toch spreekt men niet formeel van de te A. of 
B. oudtijds geïnstitueerde plaatselijke kerk, maar van het col- 
lectieve begrip dier historische kerk of gezindheid, die over 
heel ons land verspreid was. En zóó nu bedoeld, staat het 
vast, dat beide reeksen van kerken uit den wortel dier ééne 
historische kerk zijn, en dat we deswege, weer tot kerkelijke 
eenheid komende, niet tot vreemden naderen, maar tot zonen 
van dezelfde historische kerk, waaruit we zelven gesproten 
zijn. Dan zijn we geen vreemden voor elkander, maar van 
eenzelfde familie, uit eenzelfde geslacht, met eenzelfde ver- 
leden, en uit éénen bloede gesproten. En daarom zou het, in 
dien zin genomen, zeer stellig hereeniging zijn. 

Daarvan echter handelt dit opstel niet. Gelijk ik, misschien 
tot verraoeiens toe herhaalde, laat ik die geestelijke zijde der 
quaestie thans met opzet rusten, en bepaal mij uitsluitend tot 
het verband in rechten. Deswege komt hier dan ook alleen de 
Vereenigiug ter sprake, d. w: z. de vereeniging dier beide reeksen 
van geïnstitueerde kerken, die thans door Separatie en Doleantie 
ontstaan zijn, tot één kerkelijk geheel in gemeenschappelijke 
classicale en synodale vergaderingen. En die vereeniging nu 
staat niet aan iemands believen, maar is eenvoudig eisch van het 
Gereformeerde kerkrecht. Dat het gescheiden kerkelijk leven, zoo 
dikwijls voor deze gescheidenheid geen wettige oorzaak aanwezig 
is,  zonde  voor  God, vergrijp tegen de catholiciteit der kerk, 


Kerk RECHTELIJKE  GEnOUDENHEID  TOT  VEREENIGING. 63 

beleediging van de gemeenschap der heiligen, en voor Gods 
Woord onverantwoordelijk is, beaam ik wel ten volle; 
maar ook daarover spreek ik thans niet. Geheel de geeste- 
lijke zijde van het vraagstuk laat ik thans rusten. Ik 
neem de zaak ditmaal alleen kerkrechtelijk . En uit dat oog- 
punt nu de zaak bezien, leid ik mijn bewijs af uit het be- 
ginsel, uit de historie en uit den concreten vorm van ons 
Gereformeei'd kerkrecht. Uit hef heginsel, want waar ons Ge- 
reformeerd kerkrecht, om de klip van Romes absolutisme te 
ontzeilen, het kerkelijk instituut alleen plaatselijk huldigt, en 
dit j)laatselijk uit de wilsdaad der belijders laat opkomen, 
moest (zou niet de saamhoorigheid van de deelen van het lichaam 
van Christus worden prijsgegeven) hieraan wel //rigoureus- 
lijk", als tegenwicht, de stellige verplichting voor a//i9 geïnsti- 
tueerde kerken verbonden worden, om kei'kelijk met elkander 
in verband te treden op classicale en synodale vergaderingen. 
Een verband dat formeel wel slechts contractueel tot stand komt, 
maar daarom volstrekt niet aan uw wilkeur of goedvinden is over- 
gelaten. Ge moogt niet als kerk op u zelve blijven bestaan. Ge moet 
in verband treden. En dan alleen verkeert ge in de onmoge- 
lijkheid dit te doen, zoo of de overige kerken u afwijzen, of 
haar wijze van bestaan in belijdenis, eeredienst of regeerings- 
vorm u dit belet. In de tweede plaats leid ik dezen plicht 
tot hereeniging af uit de historie, in zooverre alle Gereformeerde 
kerken '\x\ alle landen steeds deze vereeniging gezocht hebben, 
zooveel mogelijk zelfs met de geïnstitueerde kerken van alle 
landen. Juist daarom heet het stelsel van kerkrecht, dat onze 
vaderen invoerden, het synodale. En eindelijk volgt deze ver- 
plichting tot vereeniging m. i. rechtstreeks uit de concrete 
hcpalnujeu van de kerkenordening .van 16H>. Dit is onbetwist- 
baar voor de Doleerende kerken, die niet door vrije keuze deze 
kerkenordening weer hebben ingevoerd, maar, in de continuatie 
van het oude instituut, nog steeds onder de heerschappij 
van deze nimmer afgeschafte en dus nog altoos geldende 
kerkenordening leven. Lijdt het nu geen tegenspraak, dat de 
kerkenordening van Dordrecht classicale en synodale vergade- 
ringen instelt, en eischt dat op deze classicale en synodale verga- 
deringen alle geïnstitueerde kerken van Gereformeerde belijdenis 


64 KEKK RECHTELIJK E  GEHOUDENHEID  TOT  VEREENIGING. 

saiïm verschijnen zullen, dan volgt hieruit, naar strikt recht, dat 
onze classicale en synodale vergaderingen niet zijn wat ze wezen 
moeten, zoolang er nog 300 a 400 geïnstitueerde Gereformeerde 
kerken, die één met ons in de belijdenis staan, niet bij zijn en 
afzonderlijk saamkomen. Uit dien hoofde houden de Doleerende 
kerken dan ook staande, dat haar classicale en synodale ver- 
gaderingen nog slechts een voorloopuj karakter dragen, en dat 
de zedelijke autoriteit, waarover zulke vergaderingen beschik- 
ken moeten, dan eerst aanwezig zal zijn, zoo alle kerken van 
Gereformeerde belijdenis weer saamkomen op eenzelfde Synodale 
samenkomst. 

En wel staat liet met de Christelijke Gereformeerde kerken 
eenigszins anders, maar toch ook zij kunnen dien eisch van 
ons Gereformeerde kerkrecht niet afwijzen, gelijk ze dien dan 
ook feitelijk hebben erkend. Het staat met haar anders. In 
tweeërlei opzicht. Ten eerste in zooverre zij als nieuwe for- 
matiën niet rechtens onder de heerschappij van het Synodaal 
besluit van 1619 staan, maar door eigen keus en goedvinden 
den regel van deze kerkenordening als kerkdijken levensregel 
aanvaard hebben, en zich dus uitdrukkelijk voorbehielden daar- 
van slechts zooveel ieYiOwi^QH, als tiiet in contra bejoaald zou worden. 
En ten andere doordien deze kerken door het reglement van 1869 
Synodale vergaderingen in het leven riepen, die een eenigs- 
zins ander karakter droegen, dan de Synodale vergaderingen in 
de kerkenordening van 1619 bedoeld. Want wel is ook mij het 
feit bekend, dat op hunne Synode ook een kerk drie vier gere- 
presenteerd zijn, die niet onder het reglement van 1869 leven, 
maar dit neemt niet weg, dat de rechtsfjehlujheid der genomen 
besluiten dan ook voor deze kerken, of geheel uit het regle- 
ment van 1869 voortvloeit, voorzoover ze berusten, of wel 
van nul en geeuer waarde is, voor zoover ze op haar excepti- 
oneel standpunt nadruk leggen. Zuiver in rechten geredeneerd 
kan men dus niet zeggen, dat de Christelijke Gereformeerde 
kerken gehouden zijn [classicale of synodale vereeniging met ons 
te zoeken. Wij zijn dat in rechten wél; zijniet. Maar al ia dit 
strikt genomen waar, toch mag niet voorbijgezien, dat bijna al 
deze kerken feitelijk niet anders bedoelen, dan om de Dordsche 


KEKKRECIITELIJKE  GEHOUDENHEID  TOT  VEREENIGING, 65 

kerkenordening van IGIÜ uit te voeren. Bijna nooit wordt óf in 
iiiiiir kerkeraads- óf op haar classicale en synodale vergaderin- 
gen een beroep op het reglement van 1809 gedaan, en beroept 
men zich schier altoos op de kerkenordening van Dordt. Slechts 
als men bij den burgerlijken rechter moet komen, wordt het bijna 
vergeten reglement van 1869, op vermaan van den advocaat, voor 
den dag gehaald. Een notoir feit, dat niet mag voorbijgezien, en 
waaruit het zich zoo gereedelijk verklaart, hoevele dezer kerken 
vnn het geschil over het reglement van 1869 eigenlijk niets be- 
grepen. Ze leefden er wel onder, maar ze kenden het vaak gan- 
schelijk niet. En tot op voor korte jaren zouden m. i. stellig 
tweehonderd dorpskerkeraden in groote verlegenheid hebben 
verkeerd, zoo ge gevraagd hadt, dit reglement eens te mogen 
zien. Men bezat er zelfs geen exemplaar van. Rekent men 
dus niet met het formeel geldend recht, maar met hei de facto 
geldend kerkrechtelijk bewustzijn in deze kerken, dan wilde 
men niet anders dan de kerkenordening van 1619 uitvoeren, 
en wist men niet beter of men deed dit. Maar dan volgt hier 
ook uit, dat deze kerken of voortaan deze bedoeling zullen 
moeten opgeven, en alsnu opzettelijk de kerkenordening van 
1619 op zij zouden moeten zetten, of wel, dat zij ook harerzijds 
gehouden zijn, naar eisch van deze kerkenordening, dan eerst haar 
classicale en synodale vergaderingen als in moreelen zin rechts- 
geldig te beschouwen, zoo ook de andere reeks geïnstitueerde 
kerken van Gereformeerde belijdenis met haar kerken saam- 
vergadert. 

Nu kan hier natuurlijk geen sprake van zijn zoolang de groep 
kerken, die zij geïnstitueerd hebben, door een afzonderlijken 
staatsrechtelij ken band tot één corpus of lichaam verbonden 
zijn. Zoolang dit toch het geval is, kan de Synode der Chris- 
telijke Gereformeerde kerk nooit anders saamkomen dan als 
hoofd van dit ééne corpus of lichaam ; en zou er voor de Dolee- 
rende kerken, zoo ze toch op deze vergaderingen verschenen, 
slechts uit voortvloeien, dat ze óf na verloop van eenigen tijd 
geoordeeld werden Ips'n veljuti et factis dit reglement van 1869 
aanvaard te hebben, of wel dat de stemmen harerzijds 
uitgebracht niet golden. Het is bovendien in strijd met 
het  grondbeginsel  van het Synodale kerkrecht, dat de verga- 


Üt) HKT  KEOLEMENT  VAN   1869. 

derde kerken voor een deel een corpus in het corpus vormen. 
Alle kerken, die saaiukonien, moeten saumkomen als gelijk in 
rechten en gelijk in positie; en waar dit niet het geval is, is 
geen Gereformeerde Synode saam. De gelijkheid der kerken 
is voor het CTerelormeerde kerkrecht grond begmsel voor het 
kerkverband. Kwamen wij daarentegen 8ynodaal met de Chris- 
telijk Gereformeerde kerken saam, terwijl zij op haar Synode 
nog staatsrechtelijke qualiteit bezaten, en wij niet, dan zou 
onze wederzijdsche positie een geheel onyeUjke zijn; en, als het 
er op aankwam, zouden alleen zij rechtsgeldig kunnen besluiten, 
terwijl onze stemmen in het water vielen. 

Doch over dit punt kan de strijd dan ook als uitgestreden 
worden beschouwd. Mij althans is niemand bekend, die ook 
nog maar een poging zou willen wagen, om het regle- 
ment van 1 869 voor de vierschaar van de beginselen, de historie 
en het ius constitutum van 1619 te verdedigen. En stellen we nu, 
dat dit reglement de wereld uitgaat, en we te staan komen voor 
geïnstitueerde kerken van Gereformeerde belijdenis, die met ons 
één in liturgie en taal zijn, en, zij het ook uit verschillenden 
hoofde, toch met ons de kerkenordening van Dordrecht als 
kerkelij ken levensregel aanvaarden, dan hindert het niet, of 
deze plaatselijke instituten wel, en de onze awl naar de wet 
van 1858 als kerkgenootschappen erkend zijn. Immers zoo 
deze kerken dan niet anders dan plaatselijk met de Overheid 
handelen en aan die Overheid de kerkenordening van Dordrecht 
als haar eenig statuut presenteeren, dan verphcht deze kerkorde- 
ning haar kerkrechtelyk, en laat ze van staatswege geheel vrij, om 
met andere geïnstitueerde kerken classicaal en synodaal saam 
te komen, en bindend te besluiten, zonder dat de conditie ge- 
steld is, dat al deze andere kerken op gelijken voet als kerkge- 
nootschappen moeten erkend zijn. 

De . bedenking, dat vrij lange jaren de afgevaardigden der 
Christelijke Gereformeerde kerken op deze aldus suamgekimien 
classicaie en synodale vergaderingen de meerderheid zouden 
hebben en ons zouden overstemmen, mag tegen zoodanige 
vereeuigiug uiet ais beletsel aangevoerd ; en mist m. i. ook genoeg- 
zamen grond. Zoodi'a men toch eenmaal kerkelijk saamleelt, 
verliest metterdaad de zucht om wederzijds een eigen positie te 


HET  REGLEMENT  VAN   1860. 67 

handhaven liaar prikkd. Kn bovendien spreekt het toch van- 
zelf dat men ora saam te komen zich eerst contractueel ver- 
binden moet, en dat bij zoodani<je verbintenis bepalingen wor- 
den gemaakt, waardoor al te stuitend misbruik van overmacht 
zou worden afgesneden. Maar ook al bleef er dan nog zeker 
het een en ander over, waaromtrent op de classicale en synodale 
vergaderingen kon gestreden worden, dan nog gaat het niet aan, 
de Christelijke Gereformeerden te verdenken van den boozen 
toeleir, om ons tot een reageeren tegen ons eigen beginsel te 
willen dwingen. Wat over en weder regel moet zijn, is geen 
^^rtwtronwen maar rc/tronwen. En men kent de Christelijke 
üereformeerdo kerken in haar geheelheid niet, zoo men waant 
dat er uit haar eigen midden, geen krachtig verzet van de 
beteren zou uitgaan, zoo ooit de ridderlijke broederzin bij en- 
kelen hunner mocht tekort schieten. 

Aangenomen dus dat eerlang het reglement van 1860 weg- 
gaat, en niet door eenig ander reglement, in wat vorm ook, voor 
het Genootschap, genaamd// de Christelijke Gereformeerde kerk'', 
vervangen wordt, zoodat we te doen krijgen met plaatselijk geïn- 
stitueerde kerken, die alleen plaatselijk in verband met de wet van 
1858 erkend zijn, dan is hiermee alle struikelblok weggenomen, 
dat aan de vereeniging van deze reeks geïnstitueerde kerken 
met onze reeks van geïnstitueerde kerken, classikaal en syno- 
daal, in den weg zou kunnen staan. Dan gaan niet zij in ons, 
noch wij in hen op, want elke geïnstitueerde kerk blijft dan eene 
in zi( h zelve afgeronde eenheid, zoowel de nieuw geformeerde als 
de continuatie van de oude formatie; waarbij noch de eene noch 
de andere het nevens haar bestaande instituut, wat het stuk 
der onderscheidene formatie betreft, heeft te beoordeelen. Beide 
zijn geïnstitueerde kerken Christi van Gereformeerde belijdenis. 
Als zoodanig ontmoeten ze elkaar in contractueel kerkverband, 
naar uitwijzen van de beiderzijds aanvaarde Dordsche kerken- 
ordening. Geen compromu alzoo, waarbij men beiderzijds de 
spitse der beleden beginselen afstompt, maar een ernstig 
onderzoek naar wat het Gereformeerde kerkrecht eischt, en een 
han leien in overeenstemming met die eisclien, is de weg om 
tot het kerkelijk saamleven te geraken. 


68 GEEN  AEQUIVALENT. 


En nu zegge men niet, wat door onnadenkendheid zoo vaak 
aan de pen ontgleed, dat op die wijs de Christelijke Gerefor' 
meerden hun reglement hebben terug te nemen, en dat wij 
onzerzijds niets hebben op te offeren. 

Want vooreerst zij opgemerkt, dat de Christelijke Gerefor- 
meerden voor hun reformatie reeds een verleden van een halve 
eeuw achter zich hebben; en krachtens dit verleden een gansche 
reeks van antecedenten bezitten ; terwijl wij in dit werk der refor- 
matie, als pas opget redenen, nog geen historie achter den rug hebben. 
Ware onze reformatie even oud, dan zou er ook in onze[histo- 
rie ongetwijfeld een en andere band gelegd zyn, die, eer men 
vereenigen kon, onzerzijds moest ontbonden. Bij gemis aan historie 
echter kon zulk een band door ons nog niet gelegd worden ; 
en alleen daarom kan er bij ons geen sprake zijn, om, bij wijze 
van aequivalenf, ook onzerzijds iets uit den weg te ruimen. Een 
jonge en een oude lirma kunnen daarin nooit gelijk staan. 

Maar bovendien, heel deze voorstelling wijzen we af. Immers 
het reglement van 1869 te laten varen is niet het brengen 
van een offer; maar een koord van uw hals wegnemen, dat 
nu niet hindert, omdat er nog niemand aan trekt, maar dat, 
wierd het ooit stevig aangetrokken, een doodelijke strop zou 
blijken, die u elke vrije ademhaling ontnam. 

Mits er over en weder niet door loven en bieden onder- 
handeld, maar naar de vaste lijnen van het Gereformeerde 
kerkrecht, in zijn tegenstelling én met het Roomsche én met het 
Sektarische stelsel gehandeld worde, zie ik dan ook niet in, hoe 
de actie beiderzijds, mits die doorga, anders dan op een zelfde 
punt, in één vrije Synodale vergadering zou kunnen uitloopen. 
Er zijn in den zin op blz. 41 aangeduid, zeer wel maatregelen 
te nemen, om te voorkomen dat, waar reeds een Gereformeerde 
kerkeraad geïnstitueerd is, geen tweede kerkeraad daarnaast 
optrede; mits men slechts niet eische, dat de leden van het 
oude instituut hun plicht tot reformatie van dit instituut ver- 
loochenen zullen. Op de vraag wie de menibra completa (volle le- 
den) van onze geïnstitueerde kerken zijn, is, naar de op blz. 55 
aangegeven beginselen zeer wel te antwoorden, dat dit zijn 
alle leden van het oude instituut, die betuigden dat zij hun 
vroegere stipulatiën gestand deden; dat dit niet zijn die leden 


GEEN  AEQUIVALENT. 


69 


van het oude instituut, die feitelijk hun stipulatiën voor ver- 
vallen verklaarden en zich gedragen als leden van een nieuw 
opgericht Synodaal instituut; en dat dit nog slechts onbeslist is 
van die leden omtrent wier gezindheid dusver niets bleek ; mit^ 
sleclits vaststa, dat de kerkeraad zijnerzijds de gemaakte sti- 
pulatiën voor de leden van het oude instituut niet eigenmach- 
tig als vervallen beschouwe. Van de opleiding die de dienaren 
des Woords zullen moeten ontvangen zwijg ik, naardien dit 
voor de Christelijke Gereformeerden geen quaestie van beginsel 
raakt, daar ze immers zich bereid verklaarden, ook de niet 
kerkelijk opgeleiden kerkelijk te examineeren. Deze oneffenheid 
kan dus alleen door nader onderzoek der historie en toetsing 
aan de beginselen gladgestreken. En voor zoover ik zien kan, 
ligt dan ook de eenige moeielijkheid in de taaiheid, waarmee 
een eens aangenomen reglement, gelijk dat van 1869, zich al- 
toos verweert, eer het sterft. 

Die taaiheid ligt niet in den onwil van Christelijke Gere- 
formeerde zijde, om het los te laten, maar in de metterdaad 
reusachtige inspanning, die het zal kosten, om er van af te komen. 
Vooral onzerzijds rekene men hiermede. Het is toch volstrekt 
niet waar, wat vele doleerenden zich inbeelden, dat een een- 
voudig besluit der Synode, om dit reglement buiten werking 
te stellen, hier volstaan kan. Zoo kan alleen spreken, wie 
nooit den aard en het wezen van een groep geïnstitueerde 
kerken heeft ingedacht. Immers het geldt hier het kerkver- 
band, en dit kerkverband kan op Gereformeerd terrein niet 
anders dan door medewerking der plaatselijke kerken gewijzigd 
worden. Zoolang dus een «enigszins aanzienlijk aantal plaat- 
selijke kerken nog weigerachtig blijft, om tot deze wijziging 
mede te werken, zal de meerderheid der kerken haar niet 
kunnen doorzetten, zonder het gevaar te beloopen, dat deze 
onwillige kerken zich op grond van het reglement maintinee- 
ren, en met dit reglement in de hand tegenover de meerder- 
heid bij de Overheid en bij den rechter optreden ; een geval 
waarin het te voorzien zou zijn, dat en Overheid èn rechter 
de standhoudende groeji in het gelijk zou stellen. Heel deze 
zaak moet dus van Christelijke Gereformeerde zijde uiterst be- 
hoedzaam  worden aangevat;  en men kan er niet in handelen 


70 SLOTWOOKD. 


eer men alom in zijn eigen kerken de overtuiging gevestigd 
heeft, dat de beginselen van onze Gereformeerde belijdenis, en 
de daarop gegronde kerkenordening van 1G19, deze wijziging 
van het kerkverband gebiedend eischen. Hiervoor nu is in de 
eerste plaats herstel van het onderling vertrouwen noodig. En 
het is daarom, dat ik ook in dit vlugschrift een poging waagde, 
om het debat uit de laagte van het persoonlijk gekibbel en 
uit het tegenover elkander in batterij brengen van groote 
woorden en holle phrasen, zocht op te heffen tot de hoogte 
der beginselen, die steeds door onze Gereformeerde kerken èn 
tegenover Uome èn tegenover het Sektarisme, als het haar van 
Godswege toevertrouwde pand, verdedigd en heilig gehouden 
zijn. Vooral de persoonlijke verdachtmaking moet onder hen, 
die broederen in Christus zijn, de wereld uit, en de tijd moet 
komen, dat niemand het meer durft bestaan om de eerlijkheid 
van elkanders bedoelingen in twijfel te trekken. Tegen dat 
kwaad moet getoornd zonder sparen, tot het den giftigen kop 
niet meer waagt op te heffen. Al zulk verdacht maken van 
elkanders bedoeling is een zich aanmatigen van een kennis, 
die alleen den Kenner der harten toekomt, en in zijn strek- 
king niet uit den Heiligen Geest, maar uit den Booze. 

En toch blijft ons zondig hart voor het gevaar van die zonde 
blootstaan, zoolang men over en weer argumenteert en dispu- 
teert, zonder zich af te vragen, op wat wijs de beslissing van 
onze geschillen moet gevonden worden, en dus wat onze 
vaderen noemden de fontes solutionis niet heeft opgezocht. 
Moge de poging, die ik waagde om ten deze op den l)eteren 
weg te komen, met dien nuchteren zin ontvangen worden, 
waarraer- ik haar aan het oordeel der wederzijdsche broederen 
onderwerp. Dan toch zal men van tweeën één doen : of heil- 
zame critiek oefenen om aan te toonen, dat ik hetzij de hegin- 
selen van ons Gereformeerd kerkrecht verkeerd gefornuileerd 
heb, hetzij de daaruit afgeleide gevolgen niet logisch trok; óf 
wel, acht men dat ik én in hoofdzaak de beginselen vief 
onjuist stelde én daaruit hntiiUge gevolgtrekkingen afleidde, 
zoo zal men beiderzijds zich in de door mij aangeduide rich- 
ting opmaken naar het voorgestelde doel. 


Sl.OTWÜ(JRD. 71 


Want wel spreekt het vanzelf, dat alleen Christus onze 
Kuuiiig ons door de inwerking van den Heiligen Geest saam kan 
brengen; en daarum moet elke vereeniging op kerkelijk gebied 
een c nicht der (jcljcduii zijn. Maar wie het bidden verstaat, 
gelijk Gereformeerde Christenen dat begrijpen, diens smeeking 
zal opgaan, niet alleen om de inwerking van den Heiligen Ceest 
op het (jciitoed, raaar even beslist om het licht van den Heiligen 
Geest in on;s denkcii,. En overmits nu alle goed gebed onder- 
stelt, dat men ook de hand aan den ploeg sla, en geen be- 
ginsel zelfs van liaiulcleu in zake de geïnstitueerde kerk zouder 
eeti uurded den verslaudn bestaanbaar is, kan toch het (jebraiJc- 
iiuiketi vaa de middelen., die tot een juist en bondig oordeel 
leiden kunnen, door niemand gewraakt worden. Een dier mid- 
delen nu is, buiten tegenspraak, de kennisse van ons Gerefor- 
meerd kerkrecht, gelijk dit, ten prijs van het kostelijkst bloed, 
op de Hiërarchie van Rome en het Sektarisme der Weder- 
doopers veroverd is, en uit dien hoofde durft ook deze mijne 
bijdrage tot de juister kennisse van dit kerkrecht op de waar- 
deering der broederen, en op een van :iiijn God afgebeden 
zegen, hopen. 


Amttlerdam,  IG September 1890. 


INHOUDSOPGAVE. 


Blz. 

1.   DE  GEÏNSTITUEKRDl':  KKRK 1 — 21 

Inleiding 4 

liet Rooniöche stelsel G 

Hel Gerelormeerde stelsel 7 

Het ontstaan der geïnstitueerde kerk 9 

Het voortbestaan der geïnstitueerde kerk 13 

Het  naast  elkander  bestaan  van  meerdere  geïnstitueerde 

kerken in een zelfde plaats 17 

Het uittreden uit een geïnstitueerde kerk 19 

II.   DE  REFORMATIE  MET  OPZICHT  TOT  DE  GEÏNSTITUEERDE  KERKEN. .2 l—i'2 

Het Roomsche stelsel 22 

Het Gereformeerde stelsel 23 

Het ambt der geloovigen 25 

Twee wegen van reformatie 30 

Reformatie door Separatie steeds idtDunni reiiiudiii»>, 31 

Het Collegiale standpunt 35 

Separatisme 38 

Een tweede instituut naast een reeds aanwezig instituut 40 

III. DE  KERKRECHTELIJKE,  STAATSRECHTELIJKE  EN  BURGERI'.ECllTEI.IJKE 
GEVOLGEN  DER  BEIDE  REFORMATIÈN 42—60 

Niet in geestelijken zin bedoelil 42 

De gevolgen der Separatie 43 

Kerkreclitelijk 44 

Staatsrechtelijk en burgerrechtelijk 48 

De gevolgen der Doleantie 51 

Kerkrechtelijk 51 

Staatsrechtelijk 58 

Durgerrechtelijk 59 

IV. DE  VEREENIGING 60—71 

V e r eeniging of h e r eeniging ? 60 

Kerkrechtelijke gehoudenheid tot vereeniging 02 

Van de Nedenluil.sche Geroformoerdo kerken 63 

Van de Christelijke Gereformeerde kerken 64 

Het reglement van 1869 66 

Geen aequivalent 68 

Slotwoord 70